Przetarg nieograniczony na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego, dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu Numer ogłoszenia: 50355 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego, dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w asortymencie i ilościach szczegółowo opisanych na formularzu ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu, wysokiej jakości spełniającego wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia zawiera opis wymaganych cech, zamawiany asortyment oraz jego ilość, które zostały szczegółowo określone w formularzu ofertowym.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 38.43.71.00-8, 38.43.71.10-1, 38.43.71.20-4, 33.79.00.00-4, 33.14.16.15-4. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW * III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * próbki, opisy lub fotografie * inne dokumenty 1. Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych produktów, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności (zgodne z ustawą z dn. 20. 04. 2004 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. nr 93 poz. 896) Jeśli produkty nie są zakwalifikowane, jako wyroby medyczne - dołączyć oświadczenie. 2. Ulotki (materiały informacyjne) w języku polskim opisujące szczegółowo właściwości wszystkich oferowanych produktów, oraz potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych warunków. 3. Wzory oferowanego asortymentu dla pozycji określonych e formularzu ofertowym III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zamiany asortymentu objętego umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań pok. 134. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3,61-285 Poznań, II ptr. pok. 239. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do moczu i kału. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.15-4. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Końcówki, mikrokońcówki do pipet oraz pipety. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.71.00-8, 38.43.71.10-1, 38.43.71.20-4. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówki typu Eppendorf. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7, 33.19.25.00-7, 33.79.00.00-4. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kamery i szkiełka. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.00.00-4. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyty serologiczne. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymazówki. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krążki antybiogramowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Końcówki. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.71.10-1. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipety. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.71.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt jednorazowy do analizatora RKZ COBAS b 121. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych i szkiełka. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.00.00-4. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do moczu. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.15-4. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt jednorazowy do analizatora biochemicznego MIURA 200. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt jednorazowy do analizatora immunochemicznego Architekt i 2000. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe i sprzęt do badań laboratoryjnych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 38.43.71.10-1, 38.43.71.20-4. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe dla pracowni endoskopii. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipety automatyczne. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.71.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby szklane i sprzęt do badań laboratoryjnych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.00.00-4. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 23. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe dla pracowni bakteriologii. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-02-11 13:16)
  • Formularz Ofertowy (2011-02-11 13:16)
  • Wzór Umowy (2011-02-11 13:16)
  • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2011-02-11 13:17)
  • Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert (2011-02-16 12:24)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 55003-2011 (2011-02-16 12:24)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-02-18 13:11)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-03-21 14:15)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia (2011-03-21 14:16)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 148939-2011 (2011-05-26 12:52)