Dostawa środków czystosci, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz części eksploatacyjnych

Poznań: Dostawa środków czystości, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz części eksploatacyjnych
Numer ogłoszenia: 49933 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz części eksploatacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz części eksploatacyjnych, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje również : - bezpłatne użyczenie, na czas trwania umowy 44szt urządzeń dozujących z zestawem końcówek wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający zwróci wykonawcy użyczone urządzenia dozujące w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. - Wykonawca zapewni również bezpłatny montaż urządzeń dozujących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich kalibracje w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy - dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego - do Magazynu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Miejsce dostawy każdorazowo zostanie określone w zamówieniu. Wymaga się, by każde opakowanie zbiorcze środków chemicznych, było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierać datę ważności przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Z chwilą podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych w wersji elektronicznej na płycie CD.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.12.10-1, 39.22.40.00-8, 39.80.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- ulotki informacyjnej o każdym produkcie, sposobie jego użycia, składzie chemicznym; - karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych; (wersja papierowa) - instrukcja prania mopów - folder z opisem urządzenia dozującego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, - w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego zamówieniem po cenach odpowiednio obniżonych, - w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy, - przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, - w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności - w trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych liczonych bez VAT, w sposób niekorzystny dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Dział Zamówień Publicznych pok. 134 Ip. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Kancelaria Zakładu pok. 239 IIp. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4.ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja - środki czystości (2011-02-11 10:44)
  • 2. FORMULARZ- środki czystości (2011-02-11 10:45)
  • 3. środki czystości-opis zał nr 2 (2011-02-11 10:45)
  • 4_zał druki zastrzeżone (2011-02-11 10:45)
  • 5. umowa - środki czystości (2011-02-11 10:45)
  • 6. wyj nr 1 czystosc (2011-02-18 09:35)
  • 7. FORMULARZ-CZYSTOŚĆ-2011 (2011-02-18 09:36)
  • 8. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE dla Pakietu 1 (2011-02-23 11:19)
  • 9. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE pakiet 2-4 (2011-02-25 12:44)
  • 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.03.2011 (2011-03-11 12:21)