Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 EURO na dostawę odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Hemostazy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12.
Numer ogłoszenia: 46495 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Hemostazy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Hemostazy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12. Zamawiany asortyment, jego ilości oraz opis wymaganych cech, zostały opisane szczegółowo na załączonych do SIWZ formularzach ofertowych, stanowiących jego integralną część.Asortyment podzielony został odpowiednio na niżej wymienione pakiety (części): Pakiet 1- Odczynniki do aparatu PFA 100 Pakiet 2 - Odczynniki do aparatu do tromboelastografii Pakiet 3 - Akcesoria dodatkowe do aparatu do tromboelastografii Pakiet 4 - Odczynnik do agregacji płytek krwi Pakiet 5 - Akcesoria dodatkowe do agregometru Pakiet 6 - Kwas arachidonowy Pakiet 7 - Zestaw do oznaczania stężenia erytropoetyny Pakiet 8 - Zestaw do oznaczania białka C Pakiet 9 - Zestaw do oznaczania antytrombiny Pakiet 10 - Zestaw do oznaczania wolnego białka S Pakiet 11 - Zestaw do oznaczania czynnika von Willebranda (vWF:Ag) Pakiet 12 - Zestaw do oznaczania zdolności wiązania kolagenu (vWF:CBA) Pakiet 13 - Zestaw do oznaczania L2- antyplazminy Pakiet 14 - Zestaw do oznaczania plazminogenu Pakiet 15 - Zestaw do oznaczania przeciwciał anty- heparyna/PF4 Pakiet 16 - Zestaw do oznaczania generacji trombiny Pakiet 17 - Zestaw do oznaczania aktywności anty- fXa Pakiet 18 - Test do oznaczania produktów degradacji fibryny (FDP). Pakiet 19 - Zestaw do oznaczania aktywności czynnika XIII Pakiet 20 - Mikropłytki do odczytu fluorescencji Pakiet 21 - Probówki i akcesoria do probówek Pakiet 22 - Zapasowe tipsy Pakiet 23 - Enzym restrykcyjny Taq I Pakiet 24 - Enzym restykcyjny Mnl I Pakiet 25 - Bufor TBE Pakiet 26 - Zestawy odczynników.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                    Zamówienia uzupełniające do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      jak w pkt. III 3.1

·             III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      jak w pkt. III 3.1

·             III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      jak w pkt. III 3.1

·             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      jak w pkt. III 3.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o wyrobach medycznych) tj. certyfikaty zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej lub deklaracje zgodności- dot. odczynników, sprzętu. 2. Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych (16-sto punktowa) wystawione dla każdego preparatu (odczynnika) odrębnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

-zamiany asortymentu objętego umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, -jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. -przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, -jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I piętro pok 134..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II piętro pok 239..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do aparatu PFA 100.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do aparatu do tromboelastografii.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria dodatkowe do aparatu do tromboelastografii.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynnik do agregacji płytek krwi.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria dodatkowe do agregometru.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kwas arachidonowy.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania stężenia erytropoetyny.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania białka C.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania antytrombiny.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania wolnego białka S.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania czynnika von Willebranda (vWF:Ag).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania zdolności wiązania kolagenu (vWF:CBA).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania L2- antyplazminy.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania plazminogenu.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania przeciwciał anty- heparyna/PF4.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet 16.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania generacji trombiny.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet 17.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania aktywności anty- fXa.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet 18.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test do oznaczania produktów degradacji fibryny (FDP).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do oznaczania aktywności czynnika XIII.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet 20.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikropłytki do odczytu fluorescencji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet 21.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówki i akcesoria do probówek.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet 22.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zapasowe tipsy.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet 23.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Enzym restrykcyjny Taq I.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet 24.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Enzym restykcyjny Mnl I.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet 25.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bufor TBE.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy odczynników.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-02-09 10:49)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2011-02-09 10:50)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2011-02-09 10:50)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2011-02-09 10:50)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2011-02-09 10:50)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2011-02-09 10:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2011-02-09 10:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2011-02-09 10:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2011-02-09 10:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2011-02-09 10:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 (2011-02-09 10:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 (2011-02-09 10:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 (2011-02-09 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 (2011-02-09 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 14 (2011-02-09 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 15 (2011-02-09 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 16 (2011-02-09 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 17 (2011-02-09 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 18 (2011-02-09 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 19 (2011-02-09 10:53)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 20 (2011-02-09 10:53)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 21 (2011-02-09 10:53)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 22 (2011-02-09 10:53)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 23 (2011-02-09 10:53)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 24 (2011-02-09 10:53)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 25 (2011-02-09 10:54)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 26 (2011-02-09 10:54)
 • Wzór Umowy (2011-02-09 10:54)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-02-09 10:55)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-02-15 07:41)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-03-07 13:06)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o punktacji przyznanej ofertom (2011-03-07 13:07)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-05-25 11:02)