Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania cdzystości obiektów WSM im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ ( obiekty szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu)

Poznań: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OBIEKTÓW SZPITALNYCH Wielospecjalistycznego szpitala miejskiego im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ (obiekty Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12)
Numer ogłoszenia: 14260 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OBIEKTÓW SZPITALNYCH Wielospecjalistycznego szpitala miejskiego im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ (obiekty Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości (sprzątania) wyznaczonych pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego. Wykonywane prace porządkowo-sprzątające oraz technologie stosowane przy realizacji tych prac winny zapewnić, gwarantować i spełniać utrzymanie właściwej higieny sanitarnej, wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń. Ponadto prace sprzątająco - porządkowe należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących w tutejszym zakładzie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji dotyczących gospodarki odpadami oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska, a wszyscy pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych procedur i instrukcji. UWAGA ! Zamawiający informuje, że w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny normą ISO 9001:2000, zatem Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania świadczonych usług do wprowadzonych w/w norm. Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości dotyczą następujących pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego: A) SZPITAL przy ul. Szkolnej 8/12 - pomieszczenia administracyjne, poradnie, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy osobowe oraz sanitariaty o powierzchni: 1. 2.515,54 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze (od pon. do piątku) 2. 356,24 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu 3. 132,30 m2 sprzątanej 1 raz w miesiącu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zamówieniem uzupełniające (do 50% zamówienia podstawowego) Przedmiotem zamówienia będą usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości(sprzątania) wyznaczonych pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego. Wykonywane prace porządkowo-sprzątające oraz technologie stosowane przy realizacji tych prac winny zapewnić, gwarantować i spełniać utrzymanie właściwej higieny sanitarnej, wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń. Ponadto prace sprzątająco - porządkowe należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących w tutejszym zakładzie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji dotyczących gospodarki odpadami oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska, a wszyscy pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych procedur i instrukcji. UWAGA ! Zamawiający informuje, że w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny normą ISO 9001:2000, zatem Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania świadczonych usług do wprowadzonych w/w norm. Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości dotyczą następujących pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego: A) SZPITAL przy ul. Szkolnej 8/12 - pomieszczenia administracyjne, poradnie, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy osobowe oraz sanitariaty o powierzchni: 1. 2.515,54 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze (od pon. do piątku) 2. 356,24 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu 3. 132,30 m2 sprzątanej 1 raz w miesiącu

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          o Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej charakterowi niniejszego zamówienia w jednostce służby zdrowia, o wartości brutto nie niższej niż 200.000,00,-.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          o Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          jak w pkt. III 3.3)

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          jak w pkt. III 3.3)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie (potwierdzenie) zatrudnienia i wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcje osoby koordynującej i odpowiadającej za pracę personelu wykonawcy, która zapewni stały i bieżący nadzór nad zakresem i pracami związanymi z utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych objętych zamówieniem , zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1. c) ppkt 3) - wg załączonego wzoru. 2.Odpowiednie oświadczenie wykonawcy, że wszystkie osoby zatrudnione do wykonania zamówienia będą odpowiednio przeszkolone z zakresu przepisów BHP, P-poż, PIS oraz z zakresu gospodarki odpadami, ich segregacji. Pracownicy będą posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu wykonania usług kompleksowego utrzymania czystości tj. m.in. obsługi maszyn i sprzętu, rodzajach środków czyszczących i dezynfekcyjnych stosowanych w placówkach służby zdrowia, ponadto będą legitymowali się aktualnymi książeczkami zdrowia do celów sanitarnych z aktualnymi badaniami lekarskimi i terminem następnych badań, wymaganymi do pracy w obiektach służby zdrowia, które należy udostępnić zamawiającemu na każde żądanie oraz będą wyposażone w jednakową odzież ochronną . (oświadczenie należy złożyć wg załączonego wzoru). 3. Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych wystawione dla każdego przewidzianego do stosowania przy realizacji zamówienia preparatu dezynfekcyjnego oraz środka czystości (detergentu) - odrębnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.3. siwz 4. Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych środków czystościowych (detergentów) oraz preparatów dezynfekcyjnych do obrotu i stosowania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych - dla każdego środka czystościowego i preparatu dezynfekcyjnego odrębnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.3. siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1 - Cena - 90

·                  2 - usługi dodatkowe - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1. zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT - w odniesieniu do ceny oferty, jeśli zmian ta nastąpiła po podpisaniu umowy lub zmiany innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, 2.zmiany metrażu sprzątanej powierzchni zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego (w przypadku zmniejszenia ilości metrów przewidzianych do sprzątania) 3.zmiany lokalizacji poszczególnych pomieszczeń objętych zakresem niniejszej umowy (w ramach wielkości powierzchni przewidzianej do sprzątania) 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2011-01-28 10:24)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2011-01-28 10:25)
  • WZÓR UMOWY (2011-01-28 10:25)
  • ZAŁ.NR 2 DO OFERTY WYKAZ OBIEKTÓW (2011-01-28 10:25)
  • ZAŁ.NR 3 DO OFERTY OŚW.WYK. (2011-01-28 10:25)
  • druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2011-01-28 10:26)
  • OGłOSZENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (2011-02-15 14:08)
  • Zbiorcze zestawienie ofert (2011-02-15 14:08)
  • Streszczenie oceny i porównania ofert (2011-02-15 14:08)
  • 24. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-03-03 09:55)