DI - 381002/2011 Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15

Poznań: Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15
Numer ogłoszenia: 28713 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Urazowego zlokalizowanego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (dz. 8/10 ark.09. obręb Chartowo), w zakresie umożliwiającym ich użytkowanie. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać przebudowę części pomieszczeń : parteru bloku E i B na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Urazowego, parteru bloku A na Izbę Przyjęć Planowych, piwnicy bloku B na Stację Uzdatniania Wody, w zakresie : roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malowanie, wymiana okien, instalowanie drzwi i przegród, kładzenie podłóg, roboty instalacyjne sanitarne wodne i kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych, roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz wszelkie inne prace niewymienione w dokumentacji, a niezbędne dla wykonania i odbioru całości zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załcznik do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.26.27.00-8, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.42.11.46-9, 45.42.11.45-2, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.30.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.21.00-8, 45.31.22.00-9, 45.31.43.00-4, 45.31.43.20-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 80.000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, Wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar robót wraz z Tabelą Elementów Scalonych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, składając w tej sprawie do Zamawiającego wniosek, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) Konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, robót dodatkowych lub zamiennych - opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego - termin wykonania zamówienia podstawowego może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy , 2) Przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. 3) Działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4) Warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy 2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 3. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany umowy dotyczące następujących zdarzeń : 1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) Zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zmiany w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie 4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie wielkości wynagrodzenia rozliczanego fakturami częściowymi i końcową, określonego w §11, w przypadku, gdy potrzeba dokonania takich zmian wynika ze zmiany terminu wykonania umowy. 5. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, o tę wartość. 6. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne zmiany postanowień umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.pozna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3, Dział Inwestycji (tel. 61 87 39 291). Cena SIWZ wg faktury punktu kserograficznego plus koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2011 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3, Kancelaria pokój 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ Oddział AiIT i Izba Przyjęć Planowych (2011-01-26 09:08)
 • SIWZ załącznik nr 1 Formularze Oddział AiIT i Izba Przyjęć Planowych (2011-01-26 09:08)
 • SIWZ załącznik nr 2 Projekt Umowy Oddział AiIT i Izba Przyjęć Planowych (2011-01-26 09:09)
 • ZAWIADOMIENIE O WIZJI LOKALNEJ w dniu 03.02.2001r. (2011-01-27 14:27)
 • INFORMACJA z wizji lokalnej w dniu 03.02.2011r (2011-02-03 13:17)
 • ODPOWIEDŹ z dnia 07.02.2011r. na Pytanie Wykonawcy (2011-02-07 08:59)
 • ODPOWIEDŹ z dnia 07.02.2011r. - załącznik PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH (2011-02-07 09:01)
 • PYTANIA, któe wpłynęły do Zamawiającego w dniach 8, 9 i 10 lutego 2011r. (2011-02-10 11:48)
 • PYTANIA, któe wpłynęły do Zamawiającego w dniach 10 i 11 lutego 2011r. (2011-02-11 08:51)
 • PYTANIA część 1, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.02.2011r. (2011-02-14 10:35)
 • PYTANIA część 2, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.02.2011r. (2011-02-14 10:35)
 • PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.02.2011r. (2011-02-15 10:05)
 • ODPOWIEDŹ część 1 - z dnia 17. 02 2011r. (2011-02-17 13:27)
 • ODPOWIEDŹ część 1 - załącznik nr 1 (2011-02-17 13:28)
 • ODPOWIEDŹ część 1 - załącznik nr 2 (2011-02-17 13:29)
 • PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18, 22 i 23 lutego 2011r. (2011-02-24 14:28)
 • OGŁOSZENIE Nr 29674-2011 z dnia 25.02.2011r. o zmianie OGŁOSZENIA Nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r. (2011-02-25 08:19)
 • ODPOWIEDŹ część 2 - z dnia 25. 02 2011r. (2011-02-25 12:19)
 • PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28 lutego i 1 marca 2011r. (2011-03-02 10:20)
 • ZAWIADOMIENIE O POWTÓRNEJ WIZJI LOKALNEJ w dniu 07.03.2001r. (2011-03-02 13:47)
 • ODPOWIEDŹ część 3 - z dnia 03.03.2011r. (2011-03-03 12:31)
 • ODPOWIEDŹ część 3 - załącznik nr 1 Przedmiar robót gazy medyczne (2011-03-03 12:33)
 • PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 4 marca 2011r. (2011-03-07 08:51)
 • INFORMACJA z wizji lokalnej w dniu 07.03.2011r. (2011-03-07 14:00)
 • PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 4 marca 2011r. (2011-03-09 09:53)
 • OGŁOSZENIE Nr 51096-2011 z dnia 22.03.2011r. o zmianie OGŁOSZENIA Nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r. (2011-03-22 13:55)
 • ODPOWIEDŹ część 4 - z dnia 22.03.2011r. (2011-03-23 13:04)
 • PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31 marca 2011r. (2011-03-31 08:54)
 • ODPOWIEDŹ część 5 - z dnia 31.03.2011r. (2011-03-31 12:37)
 • OGŁOSZENIE Nr 65478-2011 z dnia 05.04.2011r. o zmianie OGŁOSZENIA Nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r. (2011-04-05 12:49)
 • ODPOWIEDŹ część 6 - z dnia 07.04.2011r (2011-04-07 11:28)
 • INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 16.05.2011 (2011-05-16 13:58)
 • OGŁOSZENIE Nr 145822-2011 z dnia 07.06.2011 o udzieleniu zamówienia (2011-06-07 08:36)