Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Poznań: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 24003 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu . Przedmiotem zamówienia są materiały szewne, wysokiej jakości, spełniające wszystkie wymagane warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym oraz w pełni spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie -spełnia-nie spełnia-, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1) • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1) • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1) • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. formularz ofertowy ; 2. wykaz wykonawców składających ofertę wspólnie; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: • 1 - Cena - 70 • 2 - ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1.1. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 1.2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, 1.3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 1.4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. 2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1.1 wymagają zgody Stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.).. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. nr 239 (Budynek D, II ptr.).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szew monofilamentowy. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szew monofilamentowy - 72 saszetki. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szwy typu GORE - TEX. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szwy typu GORE - TEX - 72 saszetki. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Silikonowe taśmy do zaciskania naczyń wieńcowych. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Silikonowe taśmy do zaciskania naczyń wieńcowych - 200 saszetek. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szwy chirurgiczne niewchłanialne naturalne, plecione, jedwabne ( dla okulistyki). • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szwy chirurgiczne niewchłanialne naturalne, plecione, jedwabne ( dla okulistyki) - 3 pozycje. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szwy syntetyczne, szybkowchłanialne plecione powlekane z poliglantyny - okres podtrzymania tkankowego 10-14dni ( 50% po 5 dniach, 0% po 10-14dniach ) i okresie wchłaniania 42dni. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szwy syntetyczne, szybkowchłanialne plecione powlekane z poliglantyny - okres podtrzymania tkankowego 10-14dni ( 50% po 5 dniach, 0% po 10-14dniach ) i okresie wchłaniania 42dni - 23 pozycje. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłaniane wielowłókninowe o okresie wchłaniania 56 - 70 dni i okresie podtrzymaywania tkankowego 21 - 28 dni (85% po dwóch tygodniach min. 30% po trzech tygodniach). • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłaniane wielowłókninowe o okresie wchłaniania 56 - 70 dni i okresie podtrzymaywania tkankowego 21 - 28 dni (85% po dwóch tygodniach min. 30% po trzech tygodniach) - 3 pozycje. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-01-20 14:00)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2011-01-20 14:00)
  • Wzór umowy (2011-01-20 14:00)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-01-20 14:01)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-01-25 13:22)
  • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-02-18 13:15)
  • Zał 1 do odłoszenia ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2011-02-18 13:16)
  • Zał 2 do ogłoszenia INFORMACJA O PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM (2011-02-18 13:18)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-03-16 10:57)