Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych

Poznań: Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 411844 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych w formularzu ofertowym. Przedmiotem zamówienia są środki dezynfekcyjne, spełniające wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju środków. Asortyment oferowany we wszystkich pakietach, winien spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tego rodzaju środków, zgodnie z ich przeznaczeniem. ASORTYMENT PODZIELONY ZOSTAŁ ODPOWIEDNIO NA PAKIETY (CZĘŚCI). PAKIET I - ŚRODKI DO MYJNI - DEZYNFEKTORÓW DO NARZĘDZI, I ŚRODKI DO PIELĘGNACJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ PAKIET II - ŚRODKI DO MANUALNEJ DEZYNFEKCJI SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO PAKIET III - ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO MAŁYCH POWIERZCHNI W POSTACI CHUSTECZEK PAKIET IV - ŚRODEK DO HIGIENICZNEGO MYCIA CIAŁA PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM PAKIET V - ŚRODEK DO MASZYNOWEGO MYCIA PODSUWACZY I KACZEK W MYJCE MEIKO TOPLINE PAKIET VI - ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI CHŁODZIAREK I POWIERZCHNI W KUCHENKACH ODDZIAŁOWYCH PAKIET VII - ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED INIEKCJAMI I ZABIEGAMI BEZBARWNY PAKIET VIII - ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK PAKIET IX - ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I ŚLUZÓWKI BARWIONY. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane III.2) ZALICZKI * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW * III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia/nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III 3.1 * III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III 3.1 * III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III 3.1 * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III 3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * inne dokumenty 1. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia go do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych tj; certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub deklaracje zgodności. 2. Karty charakterystyk preparatów niebezpiecznych zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych 3. Świadectwo rejestracji zgodne z Ustawą o produktach biobójczych (Dz. U. Nr. 175, poz. 1433 z dnia 21. 11. 2002 z późniejszymi zmianami) 4. Informacja o kodzie odpadu opakowaniowego oraz o sposobie postępowania z opakowaniami po produktach chemicznych. W przypadku opakowań po produktach niebezpiecznych ze znakiem ostrzegawczym N i T sprzedający zagwarantuje odbiór opakowań zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr. 63, poz. 638 z dnia 22. 06. 2001 z późniejszymi zmianami) 5. Materiały informacyjne zawierające opis stosowania (np. ulotki, katalogi) III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zamiany asortymentu objętego umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (I ptr.). IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (II ptr.). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODKI DO MYJNI - DEZYNFEKTORÓW DO NARZĘDZI, I ŚRODKI DO PIELĘGNACJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODKI DO MANUALNEJ DEZYNFEKCJI SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO MAŁYCH POWIERZCHNI W POSTACI CHUSTECZEK. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODEK DO HIGIENICZNEGO MYCIA CIAŁA PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODEK DO MASZYNOWEGO MYCIA PODSUWACZY I KACZEK W MYJCE MEIKO TOPLINE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI CHŁODZIAREK I POWIERZCHNI W KUCHENKACH ODDZIAŁOWYCH. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED INIEKCJAMI I ZABIEGAMI BEZBARWNY. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I ŚLUZÓWKI BARWIONY. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-12-16 13:51)
 • Formularz Ofertowy (2010-12-16 13:51)
 • Wzór Umowy (2010-12-16 13:52)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2010-12-16 13:52)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-12-17 14:10)
 • Formularz Ofertowy po zmianie (2010-12-17 14:11)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 413594-2010 (2010-12-17 14:11)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2010-12-22 14:23)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-01-27 13:46)
 • STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2011-01-27 13:47)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-03-17 10:18)