Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, Kardiologii, Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Poznań: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, Kardiologii, Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 358543 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, Kardiologii, Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, Kardiologii, Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zamawiany asortyment i jego ilości, wymagane parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w części I formularza ofertowego dla każdego pakietu; formularze ofertowe zostały załączone do niniejszej specyfikacji i stanowią jej integralną część. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1- Wyposażenie medyczne dla oddziału Kardiochirurgii 1. Negatoskop świetlówkowy- 8 szt. 2. Wózek do przewożenia pacjenta leżącego- 2szt. 3. Wózek dla niepełnosprawnych składany- 2szt. 4. Aparat do oddychania typu AMBU- 5szt. 5. Reflektor lekarski- 1 szt. 6. Reflektor lekarski statywowy- 1 szt. 7. Stół zabiegowo- opatrunkowy- 1szt. 8. Waga osobowo- lekarska- 1szt. 9. Wózek zabiegowy do narzędzi- 1szt. 10. Wózek zabiegowy- 3szt. 11. Parawan pojedynczy mobilny- 4szt. Pakiet 2- Wyposażenie medyczne dla oddziału Kardiologii 1. Aparat do oddychania typu AMBU- szt.6 2. Wózek do przewożenia chorych z uchylnymi drabinkami bocznymi i regulowaną wysokością miejsca leżącego- szt.2. 3. Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej- 4szt. 4. Statyw do kroplówek- 6szt. 5. Zestaw laryngoskopowy- 3szt. 6. Waga ze wzrostomierzem- 1szt. 7. Wózek zabiegowy do opatrunków- 2 szt. 8. Wózek oddziałowy- 4 szt. 9. Parawan jednoczęściowy- 2szt. Pakiet 3- Wyposażenie medyczne dla oddziału Hemodynamiki 1. Wózek do przewożenia chorych z uchylnymi drabinkami bocznymi i regulowaną wysokością miejsca leżącego- szt.2. 2. Stacje dokujące do pomp infuzyjnych- 2 szt. Wózek jezdny- 2 szt. Uchwyt do przenoszenia połączonych pomp- 1szt. 3. Stojak do kroplówek- 4 szt. 4. Przenośnik taśmowo- rolkowy- 2 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  20% wartości zamówienia podstawowego- zamówienie uzupełniające

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   jak w pkt.III 3.1

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   jak w pkt.III 3.1

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   jak w pkt.III 3.1

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   jak w pkt.III 3.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych) tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych. W przypadku przedmiotu nie będącego wyrobem medycznym Wykonawca winien dołączyć oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony w zakresie jego bezpieczeństwa. Wytwórcy (producenci) oferowanego sprzętu winni posiadać odpowiedni certyfikat ISO. Dokumenty- odpowiednie karty katalogowe producenta lub wydruki parametrów technicznych ze strony internetowej producenta, o których mowa w pkt.1.4, zawierających w pełnym zakresie potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: a)jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. b)jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności; c)jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od żadnej ze Stron umowy, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie określonym § 1 ust.2 pkt.3) umowy - wówczas zmiana umowy może dotyczyć terminu wykonania umowy i związanych z nim innych postanowień umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznewgo Szpaitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I ptr. pok.134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznewgo Szpaitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II ptr. pok.239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1- Wyposażenie medyczne dla Oddziału Kardiochirurgii.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Negatoskop świetlówkowy- 8 szt. 2. Wózek do przewożenia pacjenta leżącego- 2szt. 3. Wózek dla niepełnosprawnych składany- 2szt. 4. Aparat do oddychania typu AMBU- 5szt. 5. Reflektor lekarski- 1 szt. 6. Reflektor lekarski statywowy- 1 szt. 7. Stół zabiegowo- opatrunkowy- 1szt. 8. Waga osobowo- lekarska- 1szt. 9. Wózek zabiegowy do narzędzi- 1szt. 10. Wózek zabiegowy- 3szt. 11. Parawan pojedynczy mobilny- 4szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2- Wyposażenie medyczne dla Oddziału Kardiologii.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Aparat do oddychania typu AMBU- szt.6 2. Wózek do przewożenia chorych z uchylnymi drabinkami bocznymi i regulowaną wysokością miejsca leżącego- szt.2. 3. Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej- 4szt. 4. Statyw do kroplówek- 6szt. 5. Zestaw laryngoskopowy- 3szt. 6. Waga ze wzrostomierzem- 1szt. 7. Wózek zabiegowy do opatrunków- 2 szt. 8. Wózek oddziałowy- 4 szt. 9. Parawan jednoczęściowy- 2szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3- Wyposażenie medyczne dla Oddziału Hemodynamiki.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wózek do przewożenia chorych z uchylnymi drabinkami bocznymi i regulowaną wysokością miejsca leżącego- szt.2. 2. Stacje dokujące do pomp infuzyjnych- 2 szt. Wózek jezdny- 2 szt. Uchwyt do przenoszenia połączonych pomp- 1szt. 3. Stojak do kroplówek- 4 szt. 4. Przenośnik taśmowo- rolkowy- 2 szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-12-14 10:35)
  • Formularz Ofertowy Pakiet 1- Wyposażenie medyczne dla Oddziału Kardiochirurgii (2010-12-14 10:37)
  • Formularz Ofertowy Pakiet 2- Wyposażenie medyczne dla Oddziału Kardiologii (2010-12-14 10:38)
  • Formularz Ofertowy Pakiet 3- Wyposażenie medyczne dla Oddziału Hemodynamiki (2010-12-14 10:39)
  • Wzór Umowy (2010-12-14 10:40)
  • Druk Zastrzeżenia Informacji Zawartych W Ofercie (2010-12-14 10:40)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-12-17 07:54)
  • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2010-12-17 13:44)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-12-28 12:11)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-01-14 12:20)