Konkurs ofert na usługi w zakresie transportu sanitarnego.

Ogłoszenie

o konkursie ofert na usługi  w zakresie transportu sanitarnego

dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

na 2011r.

 

         Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu , ul Szwajcarska 3 (nr kodu 61-285) zaprasza do udziału w konkursie ofert na usługi transportu sanitarnego.

         Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 35 a w związku z art. 70 d ust. 2 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne      (Dz.U.Nr 93  poz. 592).

         Przedmiotem konkursu są usługi w zakresie transportu sanitarnego wykonywane przy pomocy specjalistycznych środków transportu,  obejmujące zapewnienie  następujących pojazdów sanitarnych:

Zadanie I

-                 sanitarki  przystosowanej  do przewozu chorych w pozycji leżącej (z noszami – nosze wysokie składane)  2 pojazdy  -  do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego przy ul.  Szwajcarskiej 3   od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Zadanie II

-                 ambulansu medycznego (1 pojazd),  przystosowanego do przewożenia ciężko chorych    pacjentów w pozycji leżącej  (tzw. przedwozy miedzy szpitalne), odpowiednio wyposażonego w atestowany (paszportyzowany) sprzęt medyczny (tj. co najmniej: defibrylator, aparat EKG, kardiomonitor,  pulsoksymetr), z zawodowym ratownikiem medycznym oraz   kierowcą po przeszkoleniu przedmedycznym    - do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12  od poniedziałku do  soboty  w godzinach 9.00 – 17.00.

Wymaga się również zapewnienia ambulansu z lekarzem na doraźne wezwania Izby  Przyjęć  Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 lub  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3,

Uwaga!  Pojazdy sanitarne objęte konkursem  w zadaniu I i II powinny być do dyspozycji zamawiającego w szpitalach przy ul. Szkolnej 8/12 oraz  przy ul. Szwajcarskiej 3 także  w inne niż podane powyżej  dni  tygodnia oraz w innych godzinach, na każde  telefoniczne wezwanie zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania dodatkowego pojazdu sanitarnego również w godzinach objętych zadaniem I i II.

 

Umowa z wybranym wykonawcą zawarta zostanie na okres od  1 stycznia 2011r.  do 31 grudnia 2011r. Oferty  można składać na wybrane zadanie lub całość przedmiotu konkursu.

Oferty  mogą składać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone w Dziale V powołanej wyżej ustawy o ZOZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oraz warunków konkursu i warunków przyszłej umowy, a także formularze ofertowe dla każdego zadania otrzymać można od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie udzielającego zamówienie – Dział Zamówień Publicznych  w  Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w godzinach od 7.30 – 14.30. Dokumenty te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej WSM : www.szpital-strusia.poznan.pl – link zamówienia publiczne (nazwa postępowania: Konkurs ofert na usługi transportu sanitarnego). Kolejne dokumenty dot. konkursu ofert zamieszczane będą jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie zamieszczone na stronie internetowej dokumenty mogą być  pobierane bezpośrednio z tej strony .

         Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych do materiałów konkursowych.

Oferty należy składać w  Kancelarii WSM  w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3  do dnia 27 grudnia 2010r.  do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2010r.  o godz. 10.00 w pok. nr 134 – Dział Zamówień Publicznych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż w ciągu 6 dni od daty otwarcia ofert.

 Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Wykonawcy mają prawo do składnia skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu ofert, w trybie i na zasadach określonych w powołanym na wstępie rozporządzeniu MZiOS

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Materiały konkursowe (2010-12-13 14:15)
  • Załącznik nr 1 do oferty - wykaz szpitali (2010-12-13 14:15)
  • Formularz ofertowy - zadanie I (2010-12-13 14:16)
  • Formularz ofertowy - zadanie II (2010-12-13 14:16)
  • Wzór umowy - zadanie I (2010-12-13 14:17)
  • Wzór umowy - zadanie II (2010-12-13 14:17)