Przetarg nieograniczony na dostawę produktów dla zachowania higieny kuchennej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa produktów dla zachowania higieny kuchennej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 355087 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów dla zachowania higieny kuchennej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów dla zachowania higieny kuchennej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, w tym: 1.Płynny środek do maszynowego mycia zastawy stołowej i tac termoizolacyjnych, w ilości 800kg, 2.Płynny komponent myjący do maszynowego mycia naczyń, w ilości 400kg, 3.Płynny środek do płukania naczyń, w ilości 400kg, 4. Płyn do usuwania osadów mineralnych, w ilości 400kg, 5.Płynny środek myjący o właściwościach biobójczych, w ilości 250kg, 6. Płyn do pielęgnacji, konserwacji powierzchni, urządzeń ze stali nierdzewnej, w ilości 200kg, 7.Płynny środek do czyszczenia zatłuszczonych i przypalonych powierzchni, w ilości 50kg, 8.Środek do czyszczenia podłóg z zabrudzeń organicznych, w ilości 150kg. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Dostawę przedmiotu zamówienia do Magazynu Działu Żywienia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. b) Użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy specjalistycznych urządzeń dozujących oraz ich montaż w pomieszczeniu sąsiadującym ze zmywalnią centralną, instalacji centralnego systemu dozowania z sygnalizacją alarmową dotyczącą stopnia poziomu detergentu, a także zapewnienie serwisowania urządzeń dozujących w trakcie trwania umowy i wymianę uszkodzonych urządzeń dozujących. Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci Wykonawcy użyczone urządzenia dozujące w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. c) Przeszkolenie personelu Działu Żywienia w zakresie obsługi urządzeń dozujących oraz centralnego systwemu dozowania. d) Wykonawca zapewni opiekę serwisową dozowników w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia usterki. e) Wykonawca jeden raz w miesiącu przeprowadzi przegląd sprzętu dozującego potwierdzony kartą kontrolną. f) Wykonawca przeprowadzi, co najmniej jeden raz w trakcie trwania umowy badania pod kątem obecności pozostałości środków myjących i myjąco-dezynfekujących, na powierzchni zastawy stołowej, potwierdzonej kartą kontrolną. g) Wykonawca przeprowadzi, co najmniej jeden raz w trakcie trwania umowy, badania skuteczności mycia na powierzchni zastawy stołowej, potwierdzonej kartą kontrolną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.12.10-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2.zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3.przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań ( I piętro, pokój 134).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu, pok. 239 ptr. II..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-12-10 09:57)
  • Formularz ofertowy (2010-12-10 09:58)
  • Wzór umowy (2010-12-10 09:58)
  • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2010-12-10 09:58)
  • Wyjaśnienia nr 1 (2010-12-16 12:54)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-01-05 13:37)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2011-01-05 13:37)
  • ZP-21- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2011-01-05 13:37)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-02-14 10:05)