Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i składowania odpadów i nieczystości o chrakterze komunalnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu.Poznań: Świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i składowania odpadów i nieczystości o chrakterze komunalnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 403660 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i składowania odpadów i nieczystości o chrakterze komunalnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru , transportu i składowania odpadów i nieczystości medycznych pozostałych nie posiadających właściwości niebezpiecznych tzw. odpadów o charakterze komunalnym , pochodzących z niżej wymienionych jednostek organizacyjnych administrowanych przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ, na najbliższe składowisko , w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. oraz o określonej częstotliwości ich wywozu. I tak: a/ Szpital im. J.Strusia , ul.Szkolna 8/12: 6 szt pojemników typu PA 1100 - do odpadów komunalnych 2 szt pojemników typu PA 1100 - do papieru i tektury (6 x w tygodniu - od poniedz. do soboty) b/ Oddział Chorób Zakaźnych , ul. Szwajcarska 3 2 szt pojemników typu PA 1100 - do odpadów komunalnych (2 x w tygodniu) c/ Szpital im. J.Strusia , ul. Szwajcarska 3: 5 szt pojemników o poj. 5m3 - do odpadów komunalnych (3 x w tygodniu) 3 szt pojemników o poj. 5m3 - do papieru i tektury (2 x w tygodniu) 1 szt - pojemnik o poj. 5m3 - do tworzyw sztucznych (1 x w tygodniu) d/ Kontenery typu KP- 8, do wywozów poremontowych - zamawiane w miarę potrzeb zamawiającego , po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zamówienie uzupełniające (do 50% zamówienia podstawowego) Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru , transportu i składowania odpadów i nieczystości medycznych pozostałych nie posiadających właściwości niebezpiecznych tzw. odpadów o charakterze komunalnym , pochodzących z niżej wymienionych jednostek organizacyjnych administrowanych przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ, na najbliższe składowisko , w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. oraz o określonej częstotliwości ich wywozu. I tak: a/ Szpital im. J.Strusia , ul.Szkolna 8/12: 6 szt pojemników typu PA 1100 - do odpadów komunalnych 2 szt pojemników typu PA 1100 - do papieru i tektury (6 x w tygodniu - od poniedz. do soboty) b/ Oddział Chorób Zakaźnych , ul. Szwajcarska 3 2 szt pojemników typu PA 1100 - do odpadów komunalnych (2 x w tygodniu) c/ Szpital im. J.Strusia , ul. Szwajcarska 3: 5 szt pojemników o poj. 5m3 - do odpadów komunalnych (3 x w tygodniu) 3 szt pojemników o poj. 5m3 - do papieru i tektury (2 x w tygodniu) 1 szt - pojemnik o poj. 5m3 - do tworzyw sztucznych (1 x w tygodniu) d/ Kontenery typu KP- 8, do wywozów poremontowych - zamawiane w miarę potrzeb zamawiającego , po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy posiadający wydane przez właściwe organy aktualne zezwolenia i zaświadczenia, tj: 1/ zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z obszaru województwa wielkopolskiego 2/ zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych z obszaru województwa wielkopolskiego 3/ posiadają specjalistyczny transport przystosowany do przewozu odpadów i nieczystości komunalnych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających charakterowi niniejszego zamówienia , o wartości brutto nie niższej niż 200.000,00,-.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   jak. pkt. III 3.3)

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   jak. pkt. III 3.3)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  koncesję, zezwolenie lub licencję

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT - w odniesieniu do ceny oferty, jeśli zmian ta nastąpiła po podpisaniu umowy lub zmiany innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, 2) zmiany asortymentu w ramach przedmiotu umowy ( zmniejszenie liczby pojemników na odpady w przypadku jeśli zmniejszy się liczba łóżek w szpitalu- patrz. pkt. 1.6 niniejszej SIWZ), 3) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ (2010-12-10 08:38)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2010-12-10 08:39)
  • WZÓR UMOWY (2010-12-10 08:39)
  • wzor_zastrzezenia_tajemnicy_przeds (2010-12-10 08:39)
  • OGŁOSZENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (2010-12-29 13:54)
  • ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postepowaniu (2010-12-29 13:55)
  • ZP-21 streszczenie oceny i porównania ofert (2010-12-29 13:55)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-03-10 10:25)