Dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 403064 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia - szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 i szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 obejmującego: PAKIET 1 - OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE, PAKIET 2 - HYDROŻEL DO USUWANIA MARTWYCH TKANEK, PAKIET 3 - PASTA HYDROKOLOIDOWA, PAKIET 4 - OPATRUNEK DO LECZENIA TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN, PAKIET 5 - OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ, PAKIET 6 - OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWNYM DO LECZENIA RAN GŁĘBOKICH, PAKIET 7 - OPATRUNKI Z POLIMERYCZNEGO HYDROKOLOIDU, PAKIET 8 - OPATRUNEK ZBUDOWANY Z PIANKI POLIURETANOWEJ I WARSTWY ABSORBCYJNEJ, CHRONIĄCY RANĘ PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI Z ZEWNĄTRZ, UMOŻLIWIAJĄCY TOALETĘ CIAŁA BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY OPATRUNKU typu np. Versiva lub Suprasorb, PAKIET 9 - STERYLNY OPATRUNEK Z ALGINIANEM, PAKIET 10 - OPATRUNEK Z PIANKI POLIURETANOWEJ, PAKIET 11 - OPATRUNEK CHŁONNY KOLISTY, PAKIET 12 - SYSTEM ZAMYKANIA RAN, PAKIET 13 - OPATRUNKI Z SIATKI BAWEŁNIANEJ O DUŻYCH OCZKACH, PAKIET 14 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET 15 - FOLIE OPERACYJNE, PAKIET 16 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET 17 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET 18 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET 19 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET 20 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET 21 - ANTYBAKTERYJNA GĄBKA OPATRUNKOWA PAKIET 22 - ŻEL HYDROKOLOIDOWY, PAKIET 23 - SYNTETYCZNY NASKÓREK TYPU SUPRATHEL, PAKIET 24 - GĄBKI KOLAGENOWE, PAKIET 25 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET 26 - PRZYLEPIEC, PAKIET 27 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CHIRURGICZNE.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 27.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2.jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, 5. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiajacego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - HYDROŻEL DO USUWANIA MARTWYCH TKANEK.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - PASTA HYDROKOLOIDOWA.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - OPATRUNEK DO LECZENIA TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6 - OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWNYM DO LECZENIA RAN GŁĘBOKICH.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7 - OPATRUNKI Z POLIMERYCZNEGO HYDROKOLOIDU.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8 - OPATRUNEK ZBUDOWANY Z PIANKI POLIURETANOWEJ I WARSTWY ABSORBCYJNEJ, CHRONIĄCY RANĘ PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI Z ZEWNĄTRZ, UMOŻLIWIAJĄCY TOALETĘ CIAŁA BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY OPATRUNKU typu np. Versiva lub Suprasorb.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9 - STERYLNY OPATRUNEK Z ALGINIANEM.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10 - OPATRUNEK Z PIANKI POLIURETANOWEJ.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET 11 - OPATRUNEK CHŁONNY KOLISTY.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET 12 - SYSTEM ZAMYKANIA RAN.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13 - OPATRUNKI Z SIATKI BAWEŁNIANEJ O DUŻYCH OCZKACH.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET 14 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET 15 - FOLIE OPERACYJNE.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET 16 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET 17 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET 18 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET 19 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET 20 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: PAKIET 21 - ANTYBAKTERYJNA GĄBKA OPATRUNKOWA.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PAKIET 22 - ŻEL HYDROKOLOIDOWY.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: PAKIET 23 - SYNTETYCZNY NASKÓREK TYPU SUPRATHEL.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: PAKIET 24 - GĄBKI KOLAGENOWE.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: PAKIET 25 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: PAKIET 26 - PRZYLEPIEC.


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: PAKIET 27 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CHIRURGICZNE.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-12-09 14:23)
  • Formularz ofertowy (2010-12-09 14:24)
  • Wzór umowy (2010-12-09 14:25)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-12-09 14:26)
  • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-12-14 14:25)
  • Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 14.12.2010 (2010-12-15 13:33)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-01-05 14:14)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2011-01-05 14:14)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2011-01-05 14:15)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-01-28 12:50)