Przetarg nieograniczony na obsługę prawną Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Obsługa prawna Wielospecjalistyznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 354381 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna Wielospecjalistyznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przez obsługę prawną strony rozumieją doradztwo i zastępstwo w obrocie prawnym, a w szczególności przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów zawieranych przez Zamawiającego, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących obowiązujących przepisów prawa, regulaminów, zarządzeń i innych aktów normatywnych, pomoc w zakresie przedsądowej, sądowej oraz egzekucyjnej windykacji należności, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych (cywilnych oraz karnych), arbitrażowych, administracyjnych, podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniu egzekucyjnym, oraz analiza prawnych aspektów prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Ponadto pomoc prawna będzie obejmowała doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych oraz zastępstwo przed Krajową Izbą Oowoławczą..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana stawki VAT - zmianę stawki VAT i ceny brutto

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.)...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiajacego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-12-09 14:18)
  • Formularz ofertowy (2010-12-09 14:18)
  • Projekt umowy (2010-12-09 14:18)
  • Sprostowanie do siwz (2010-12-10 07:32)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-12-17 12:39)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-12-17 12:39)
  • ZP-21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-12-17 12:40)
  • Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia (2010-12-29 08:26)