Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SO ZOZ w Poznaniu

Poznań: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 340519 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu. Ubezpieczenie obejmuje: a)usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4 b)usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7 c)usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - kod CPV 66515000-3 d)usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66516000-0 e)usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - kod CPV 66512100-3 f)usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych - kod CPV 66514110-0.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizacje umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów 3. konieczność wprowadzenia takich zmian spowodowana zmianą danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy lub zmianą danych Zamawiającego (np. zmiana nazwy, siedziby, adresu)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I ptr. pok. 134...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239 (II ptr.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-11-29 13:15)
 • Formularz ofertowy 10 (2010-11-29 13:16)
 • Formularz ofertowy 10 zal nr 1 do oferty (2010-11-29 13:16)
 • Formularz ofertowy 10 zal nr 2 do oferty (2010-11-29 13:16)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2010-11-29 13:16)
 • Oświadczenie z art 22 i art 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (2010-11-29 13:17)
 • Wyjaśnienia nr 1 do siwz (2010-12-10 07:20)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-12-17 09:26)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-12-17 09:26)
 • ZP-21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-12-17 09:26)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-01-04 12:19)