Dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla potrzeb Oddziału Kardiologii

Poznań: Dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla Oddziału Kardiologii
Numer ogłoszenia: 333269 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla Oddziału Kardiologii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla potrzeb Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zamawiany asortyment, jego ilości, wymagane parametry techniczne i użytkowe oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w części 1 formularza ofertowego; załączonego do niniejszej specyfikacji i stanowiącego jej integralną część. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na meble i sprzęt nowy, wyprodukowany w 2010 r., na który udzielona zostanie co najmniej 24 - miesięczna gwarancja. Oferowany przedmiot zamówienia winien posiadać co najmniej cechy wymagane, opisane na formularzu ofertowym. Kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności. Nie spełnienie wymaganych warunków opisanych w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie na Oddziału Kardiologii; - rozmieszczenie i montaż mebli wraz ze sprzętem gospodarczym w pomieszczeniach Oddziału Kardiologii i oddanie do użytkowania, - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i użytkowania przedmiotu zamówienia - udzielenie na przedmiot zamówienia co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postepowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument - oświadczenie wskazane w pkt. 1.2, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku w zakresie jego bezpieczeństwa.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów - jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ Dział Zamówień Publicznych pok. 143. Ip. ul. Szwajcarska 3, 61-285 P o z n a ń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ Kancelaria pok. 239 IIp. ul. Szwajcarska 3, 61-285 P o z n a ń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

 • 1.Specyfikacja_meble__kardiologia (2010-11-23 12:38)
 • 2. formularz ofertowy - meble kardiologia (2010-11-23 12:39)
 • 3. umowa meble Kardiologia (2010-11-23 12:39)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2010-11-23 12:40)
 • Modyfikacja i wyjasnienie nr 1 - meble , kardiologia (2010-11-29 12:51)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.11.2010 (2010-11-29 14:09)
 • 12.OGŁOSZENIE WYBORU - meble Kardiologia (2010-12-07 12:29)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert - meble Kardiologia (2010-12-07 12:29)
 • ZP-21 streszczenie wyboru ofert - meble Kardiologia (2010-12-07 12:29)
 • ZP-21 streszczenie wyboru ofert - meble Kardiologia - poprawa nagłówka (2010-12-07 13:12)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.12.2010 (2010-12-20 09:10)