Dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla Oddziału Kardiologii

Poznań: Dostawa mebli i sprzętu dla potrzeb Oddziału Kardiologii
Numer ogłoszenia: 316925 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i sprzętu dla potrzeb Oddziału Kardiologii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli wraz ze sprzętem gospodarczym dla potrzeb Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zamawiany asortyment, jego ilości, wymagane parametry techniczne i użytkowe oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w części 1 i 2 formularza ofertowego załączonego do niniejszej specyfikacji i stanowiącego jej integralną część. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na meble i sprzęt nowy, wyprodukowany w 2010 r., na które udzielona zostanie co najmniej 24 - miesięczna gwarancja. Oferowany przedmiot zamówienia winien posiadać co najmniej cechy wymagane, opisane na formularzu ofertowym , być kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności . Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków opisanych w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie na Oddział Kardiologii do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego - zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania, - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i użytkowania przedmiotu zamówienia - zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania mebli do specyfiki pomieszczeń oraz wyboru kolorystyki mebli, tapczanów, krzeseł i pozostałego asortymentu będącego przedmiotem zamówienia po podpisaniem umowy z Wykonawcą , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- dokument - oświadczenie wskazane w pkt. 1.2, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku w zakresie jego bezpieczeństwa. - dołączenia do oferty planu rozmieszczenia poszczególnych elementów mebli ( w postaci układu mebli) z dokładnym zwymiarowaniem

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów - jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134 ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ Kancelaria Zakładu IIp. pok 239 ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. SIWZ meble Kardiologia (2010-11-09 11:18)
  • 2. formularz ofertowy - meble kardiologia (2010-11-09 11:18)
  • 3. umowa meble Kardiologia (2010-11-09 11:18)
  • 4_zał druki zastrzeżone (2010-11-09 11:19)
  • 5. Wyjaśnienia do SIWZ 1 (2010-11-10 08:58)
  • 6.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16_11 2010r_ (2010-11-16 15:32)
  • 7. Modyfikacja SIWZ (2010-11-16 15:32)
  • 9.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (2010-11-18 12:18)