Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp ., na dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy u;. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, ( zamówienie uzupełniające do 20% - do umowy nr 312/2009

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych (do 20 % zmówienia podstawowego ) Numer ogłoszenia: 362220 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych (do 20 % zmówienia podstawowego ). II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do aparatów Hitachi 912 ISE oraz STA Compact dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto w asortymencie i ilościach opisanych w formularzu ofertowym. Podzielony na pakiety: Pakiet 1 - Odczynniki do analizatora Hitachi 912 ISE Pakiet 2 - Odczynniki do analizatora STA Compact (umowa nr 312/2009 z dnia 15. 10. 2009 r.). II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2010. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: * Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., ul. Wybrzeże Gdańskie 6b, 01-531 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54538,43 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ * Cena wybranej oferty: 63787,64 * Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00 * Waluta: PLN. ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę * 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. * 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. W związku z wykorzystaniem asortymentu z umowy nr 312/2009, zawartej w dniu 15.10.2009r. z Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw odczynników laboratoryjnych. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20%, zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, zamówienia podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia, co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp w celu zastosowania trybu z wolnej ręki.