Zamówienie z wolnej ręki na dostawę przystawki kardiologicznej do posiadanego systemu rezonansu magnetycznego typ MAGNETOM Avanto stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa przystawki kardiologicznej do posiadanego systemu rezonansu magnetycznego typ MAGNETOM Avanto stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu Numer ogłoszenia: 307845 - 2010; data zamieszczenia: 31.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517 , strona internetowa www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przystawki kardiologicznej do posiadanego systemu rezonansu magnetycznego typ MAGNETOM Avanto stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa przystawki kardiologicznej do posiadanego systemu rezonansu magnetycznego typ MAGNETOM Avanto stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.30.00-5. II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. SEKCJA III: PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki * 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. * 2. Uzasadnienie wyboru trybu Postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, dostawę może wykonać jeden dostawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, w procedurze poniżej 193.000 Euro. Dostawa może zostać zrealizowana przez firmę Siemens Sp. z o.o. która jej producentem posiadanego przez Zamawiającego rezonansu magnetycznego MAGNETOM Avanto; przystawka kardiologiczna musi być kompatybilna z ww urządzeniem. Rezonans magnetyczny, który jest na wyposażeniu Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 jest na gwarancji, montowanie innych urządzeń i nie przez autoryzowany serwis powodowałoby utratę gwarancji na ww aparat. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Dostawa przystawki kardiologicznej do posiadanego systemu rezonansu magnetycznego typ MAGNETOM Avanto stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA * Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-11-15 13:29)