Dostawa systemów ssania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa systemów ssania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 338686 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemów ssania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa systemów ssania dla potrzeb szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 i szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET 1 - KANISTRY WIELORAZOWEGO UŻYTKU PAKIET 2 - WKŁADY WORKOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PAKIET 3 - DRENY ŁĄCZĄCE SYSTEM SSĄCY ZE ŹRÓDŁEM SSANIA PAKIET 4 - ZESTAW 3-KOMOROWY PAKIET 5 - ZESTAW 3-KOMOROWY Z DODATKOWĄ KOMORĄ DO AUTOTRANSFUZJI PAKIET 6 - SYSTEM PRÓŻNIOWY DO ODSYSANIA WYDZIELIN Z POLA OPERACYJNEGO PAKIET 7 - BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO i DRENY TYPU REDON PAKIET 8 - DREN DO SSANIA Z KOŃCÓWKĄ TYPU POOLE.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, 5. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - KANISTRY WIELORAZOWEGO UŻYTKU.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - WKŁADY WORKOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - DRENY ŁĄCZĄCE SYSTEM SSĄCY ZE ŹRÓDŁEM SSANIA.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - ZESTAW 3-KOMOROWY.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - ZESTAW 3-KOMOROWY Z DODATKOWĄ KOMORĄ DO AUTOTRANSFUZJI.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6 - SYSTEM PRÓŻNIOWY DO ODSYSANIA WYDZIELIN Z POLA OPERACYJNEGO.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7 - BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO i DRENY TYPU REDON.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8 - DREN DO SSANIA Z KOŃCÓWKĄ TYPU POOLE.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-10-20 13:03)
  • Formularz ofertowy (2010-10-20 13:03)
  • Wzór umowy (2010-10-20 13:03)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-10-20 13:03)
  • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-10-25 14:39)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-11-26 14:13)
  • ZP - 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-11-26 14:14)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-11-26 14:15)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-12-22 12:49)