Przetarg nieograniczony poniżej193.000 euro na dostawę odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu, Parcowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 330856 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzęt (analizatory), odczynniki, preparat czyszczący i krew kontrolna wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu. Sprzęt (analizatory), odczynniki, preparat czyszczący i krew kontrolna oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Asortyment został podzielony na następujące pakiety: Asortyment dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 Pakiet 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracowni hematologicznej Pakiet 2: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracownia badań pilnych Asortyment dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 Pakiet 3: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Hematologicznej Poz. 1 Analizator hematologiczny 5 DIFF Poz. 2 Analizator hematologiczny 3 DIFF Pakiet 4: Odczynniki do analizatora hematologicznego Sysmex KX - 21N. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. * Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających * Zamówienie uzupełniajace do 20% wartości zamówienia podstawowego w zakresie Asortyment dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 Pakiet 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracowni hematologicznej Pakiet 2: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracownia badań pilnych Asortyment dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 Pakiet 3: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Hematologicznej Poz. 1 Analizator hematologiczny 5 DIFF Poz. 2 Analizator hematologiczny 3 DIFF Pakiet 4: Odczynniki do analizatora hematologicznego Sysmex KX - 21N II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane. III.2) ZALICZKI * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne * III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III 3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne * III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III 3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III 3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * próbki, opisy lub fotografie * inne dokumenty 1./ Odpowiedni dokument (certyfikat) potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, preparatu czyszczącego i krwi kontrolnej oraz analizatorów, do obrotu i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 siwz tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. 2./ Karty charakterystyki substancji szkodliwych (16-sto punktowa), wystawione dla każdego odczynnika (preparatu) odrębnie. 3/ Katalogi (materiały informacyjne) w języku polskim, opisujące szczegółowo właściwości oferowanych zestawów odczynnikowych jak i oferowanego analizatora. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.).. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracowni hematologicznej. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 60 o 2. Cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 40 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracownia badań pilnych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 60 o 2. Cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 40 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Hematologicznej Pozycja 1 Analizator hematologiczny 5 DIFF Pozycja 2 Analizator hematologiczny 3DIFF. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 60 o 2. Cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 40 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatora hematologicznego Sysmex KX - 21N. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-10-13 14:00)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 1 (2010-10-13 14:01)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 2 (2010-10-13 14:02)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 3 (2010-10-13 14:02)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 4 (2010-10-13 14:02)
 • Wzór Umowy (2010-10-13 14:02)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2010-10-13 14:03)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 337026-2010 (2010-10-19 13:50)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-10-19 13:50)
 • Poprawiony Wzór Umowy (2010-10-19 13:51)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-11-04 14:10)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2010-11-04 14:10)
 • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2010-11-04 14:10)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-03-17 11:30)