Przetarg nieograniczony na dostawę sztucznej komory serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii

Poznań: Dostawa sztucznej komory serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii
Numer ogłoszenia: 269881 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sztucznej komory serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sztucznej komory serca, zestawu obejmującego pompę centryfugalną - zestaw ECMO oraz pompę do wspomagania serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety: 1)pakiet nr 1: Pompa centryfugalna - zestaw ECMO (1 szt.), 2)pakiet nr 2: Pompa do wspomagania serca (1 szt.),.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.30-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności; b)jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. c)jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od żadnej ze Stron umowy, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie określonym w §3 ust. 1 umowy - wówczas zmiana umowy może dotyczyć terminu wykonania umowy i związanych z nim innych postanowień umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiajacego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1: Pompa centryfugalna - zestaw ECMO.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2: Pompa do wspomagania serca (1 szt.),.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-09-30 14:13)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 1 Załącznik nr 1 (2010-09-30 14:13)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 2 Załącznik nr 2 (2010-09-30 14:14)
 • Wzór umowy sztuczne serce (2010-09-30 14:14)
 • Wzor zastrzezenia tajemnicy przedsiębiorcy (2010-09-30 14:14)
 • Wyjaśnienia nr 1 (2010-10-06 13:04)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2010-10-06 13:04)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-11-03 12:09)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-11-03 12:10)
 • ZP-21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-11-03 12:12)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-11-30 13:54)