Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Poznań: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 298346 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu w asortymencie i ilościach szczegółowo opisanych na załączonym formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, pod warunkiem jednak, że płyny infuzyjne oferowane w tej ofercie mają wskazania lecznicze, skład chemiczny i działanie farmakologiczne identyczne jak płyny infuzyjne zamawiane, co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET 1 - Diety dojelitowe PAKIET 2 - Zestawy grawitacyjne PAKIET 3- Xylocaina PAKIET 4 - Preparaty sodu i potasu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.20.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) ZALICZKI

·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

·             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                jak w pkt.III 3.1

·             III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                jak w pkt.III 3.1

·             III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                jak w pkt.III 3.1

·             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                jak w pkt.III 3.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·             koncesję, zezwolenie lub licencję

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·             aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·             aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·             III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·             nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ 1.1 Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych) tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. 1.2 Oświadczenie, że oferowane płyny infuzyjne zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde na żądanie zamawiającego. 1.3 Materiały informacyjne dot. oferowanych płynów infuzyjnych. 1.4 W przypadku złożenia oferty równoważnej (na produkty równoważne) należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.3. z zaznaczeniem pozycji i pakietu którego dotyczą).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1.1 jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 1.2 zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 1.3 przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 1.4 jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. 2. Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań pok. 134 (wejście D, I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3,61-285 Poznań, pok. 239 (wejście D, II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Diety dojelitowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet obejmuje 6 pozycji, których szczegółowy opis znajduje sie na formularzu ofertowym.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.20.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zestawy grawitacyjne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet obejmuje 1 pozycję, którego szczegółowy opis znajduje sie na formularzu ofertowym - 20 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.20.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Xylocaina.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet obejmuje 1 pozycję, którego szczegółowy opis znajduje sie na formularzu ofertowym - 400 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.20.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Preparaty sodu i potasu.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet obejmuje 2 pozycje, których szczegółowy opis znajduje sie na formularzu ofertowym.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.20.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-09-20 13:26)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2010-09-20 13:26)
  • Wzór umowy (2010-09-20 13:27)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-09-20 13:28)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-10-11 12:00)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-10-11 12:00)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-10-11 12:00)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-10-29 08:10)