Dostawa podkładów higienicznych niejałowych, odzieży, czepków, maseczek operacyjnych, pościeli i ochraniaczy na buty jednorazowego uzytku

Poznań: Dostawa podkładów higienicznych niejałowych, odzieży, czepków, maseczek operacyjnych, pościeli i ochraniaczy na buty jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 285950 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podkładów higienicznych niejałowych, odzieży, czepków, maseczek operacyjnych, pościeli i ochraniaczy na buty jednorazowego użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa podkładów higienicznych niejałowych, odzieży, czepków, maseczek operacyjnych, pościeli i ochraniaczy na buty jednorazowego użytku w asortymencie oraz zamawianej ilości wyszczególnionej na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia Zamawiający oczekuje podkładów higienicznych niejałowych, odzieży, czepków, maseczek operacyjnych, pościeli i ochraniaczy na buty jednorazowego użytku wysokiej jakości, spełniających wszystkie funkcje, zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn.: podkłady i pościele winny zapewniać komfort pacjentom, nie powodować podrażnień i odparzeń a odzież, czepki, maseczki i ochraniacze na buty zapewnić personelowi odpowiednią ochronę i być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposób, aby w warunkach używania, do których są przeznaczone, jej użytkownicy mogli swobodnie wykonywać wszystkie czynności, korzystając z odpowiedniej ochrony, co ma na celu wykluczyć zagrożenia oraz inne niedogodności w trakcie jej używania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. materiały informacyjne dot. oferowanego asortymentu (np. katalogi, ulotki, prospekty) 2. Karty danych technicznych wystawione przez producenta dot. materiałów (włóknin, folii itp.) użytych do produkcji gotowych wyrobów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego zamówieniem po cenach odpowiednio obniżonych, 3 w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy, 4 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 5 w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności 6 w trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych liczonych bez VAT, w sposób niekorzystny dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Dział Zamówień Publicznych pok. 134 Ip. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Kancelaria Zakładu pok. 239 IIp. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET XI.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET XIII.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV.


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. SIWZ odziez jednorazowa (2010-09-10 09:38)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY odziez jednorazowa (2010-09-10 09:39)
  • 3. umowa - odzież jednorazowa (2010-09-10 09:39)
  • 4_zał druki zastrzeżone (2010-09-10 09:39)
  • 6. Wyjaśnienia do SIWZ podkłady odziez jednorazowa (2010-09-16 09:07)
  • 20. OGLOSZENIE WYBÓR OFERT podkłady hig. (2010-10-08 11:26)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert podkłady hig. (2010-10-08 11:26)
  • ZP-21 streszczenie ofert wybór - podkłady hig. (2010-10-08 11:26)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.11.2010 (2010-11-03 10:29)