Dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 284210 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia - szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 i szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 obejmujacego: PAKIET I - OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE, PAKIET II - HYDROŻEL DO USUWANIA MARTWYCH TKANEK, PAKIET III - PASTA HYDROKOLOIDOWA, PAKIET IV - OPATRUNEK STERYLNY, PAKIET V - OPATRUNEK DO LECZENIA TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN, PAKIET VI - OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ PAKIET VII - OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWNYM DO LECZENIA RAN GŁĘBOKICH, PAKIET VIII - OPATRUNEK JAŁOWY Z FOLII POLIURETANOWEJ, PAKIET IX- OPATRUNEK Z FOLII POLIURETANOWEJ, PAKIET X - OPATRUNKI Z POLIMERYCZNEGO HYDROKOLOIDU, PAKIET XI - OPATRUNEK ZBUDOWANY Z PIANKI POLIURETANOWEJ I WARSTWY ABSORBCYJNEJ, CHRONIĄCY RANĘ PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI Z ZEWNĄTRZ, UMOŻLIWIAJĄCY TOALETĘ CIAŁA BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY OPATRUNKU np. Versiva lub Suprasorb, PAKIET XII - STERYLNY OPATRUNEK Z ALGINIANEM PAKIET XIII - OPATRUNEK Z PIANKI POLIURETANOWEJ, PAKIET XIV - OPATRUNEK CHŁONNY KOLISTY, PAKIET XV - SYSTEM ZAMYKANIA RAN, PAKIET XVI - OPATRUNKI Z SIATKI BAWEŁNIANEJ O DUŻYCH OCZKACH PAKIET XVII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET XVIII - FOLIE OPERACYJNE PAKIET XIX - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET XX - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET XXI - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET XXII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET XXIII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET XXIV - GĄBKI HEMOSTATYCZNE, PAKIET XXV - PREPARATY DO HEMOSTAZY, PAKIET XXVI - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, PAKIET XXVII - ANTYBAKTERYJNA GĄBKA OPATRUNKOWA, PAKIET XXVIII - ŻEL HYDROKOLOIDOWY, PAKIET XXIX - SYNTETYCZNY NASKÓREK TYPU SUPRATHEL, PAKIET XXX - GĄBKI KOLAGENOWE, PAKIET XXXI - GĄBKI HEMOSTATYCZNE, PAKIET XXXII - GAZA HEMOSTATYCZNA, PAKIET XXXIII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 33.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, 5. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2010 godzina 08:00, miejsce: Kancelaria Zamawiajacego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - HYDROŻEL DO USUWANIA MARTWYCH TKANEK.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III - PASTA HYDROKOLOIDOWA.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV - OPATRUNEK STERYLNY.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V - OPATRUNEK DO LECZENIA TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI - OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII - OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWNYM DO LECZENIA RAN GŁĘBOKICH.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII - OPATRUNEK JAŁOWY Z FOLII POLIURETANOWEJ.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX- OPATRUNEK Z FOLII POLIURETANOWEJ.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X - OPATRUNKI Z POLIMERYCZNEGO HYDROKOLOIDU.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET XI - OPATRUNEK ZBUDOWANY Z PIANKI POLIURETANOWEJ I WARSTWY ABSORBCYJNEJ, CHRONIĄCY RANĘ PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI Z ZEWNĄTRZ, UMOŻLIWIAJĄCY TOALETĘ CIAŁA BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY OPATRUNKU np. Versiva lub Suprasorb.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII - STERYLNY OPATRUNEK Z ALGINIANEM.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET XIII - OPATRUNEK Z PIANKI POLIURETANOWEJ.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV - OPATRUNEK CHŁONNY KOLISTY.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET XV - SYSTEM ZAMYKANIA RAN.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET XVI - OPATRUNKI Z SIATKI BAWEŁNIANEJ O DUŻYCH OCZKACH.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET XVII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET XVIII - FOLIE OPERACYJNE.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET XIX - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET XX - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: PAKIET XXI - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PAKIET XXII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: PAKIET XXIII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: PAKIET XXIV - GĄBKI HEMOSTATYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: PAKIET XXV - PREPARATY DO HEMOSTAZY.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: PAKIET XXVI - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: PAKIET XXVII - ANTYBAKTERYJNA GĄBKA OPATRUNKOWA.


CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: PAKIET XXVIII - ŻEL HYDROKOLOIDOWY.


CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: PAKIET XXIX - SYNTETYCZNY NASKÓREK TYPU SUPRATHEL.


CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: PAKIET XXX - GĄBKI KOLAGENOWE.


CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: PAKIET XXXI - GĄBKI HEMOSTATYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: PAKIET XXXII - GAZA HEMOSTATYCZNA.


CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: PAKIET XXXIII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia (2010-09-09 10:16)
 • Formularz ofertowy (2010-09-09 10:16)
 • Wzór umowy (2010-09-09 10:17)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-09-09 10:18)
 • Sprostowanie nr 1 do SIWZ (2010-09-10 12:36)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ opatrunki specjalistyczne (2010-09-14 13:34)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-10-21 15:07)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-10-21 15:09)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-10-21 15:10)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 24 (2010-12-08 12:59)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-12-08 13:01)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - Pakiet 24 (2010-12-08 13:02)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-12-28 09:08)