Postepowanie w trybie z wolnej reki na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu ( zamówienie uzupełniajace do 50%, umowy nr 168/2009)

Poznań: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu - zamówienie uzupełniajace do 50%
Numer ogłoszenia: 273312 - 2010; data zamieszczenia: 01.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu - zamówienie uzupełniajace do 50%.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu W związku z faktem , że umowa na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości obiektów WSM z ZOL SPZOZ przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu , nr 168/2009 z dnia 06.07.2009r. wygasa z dniem 31.07.2010r niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego (do 50 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług . Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50%zamówienia podstawowego, zamówienie uzupełniające polegać ma na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  P.Dussmann Sp. z o.o., ul.Kurpińskiego 55 A, 02-733 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134202,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 134202,60

·                  Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00

·                  Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z faktem , że umowa na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości obiektów WSM z ZOL SPZOZ przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu , nr 168/2009 z dnia 06.07.2009r. wygasa z dniem 31.07.2010r niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego (do 50 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług . Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50%zamówienia podstawowego, zamówienie uzupełniające polegać ma na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego , co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp.