Dostawa endoprotez z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowego

Poznań: Dostawa endoprotez z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowego
Numer ogłoszenia: 249252 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowegop (komplety) w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać zawarte zostały t pkt 1.1.1 , 1.2 i 1.3 SIWZ oraz formularzu ofertowym Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę endoprotez do Zamawiającego - do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko oraz użyczenie , na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu wykonującemu zabiegi operacyjne przy jego użyciu, mimo iż jedynym kryterium wyboru jest cena 1 Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) dostawę endoprotez objętych zamówieniem do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, b) użyczenie zamawiającemu, na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium do endoprotez z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowego, do zabiegów operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. c) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy trzech kompletnych linii endoprotez objętych zamówieniem, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które Zamawiający przekaże Wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu linii nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania raportu/protokołu. d) Wykonawca winien zapewnić bezpłatne szkolenia w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, które winno być zakończone protokołem szkolenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki zen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego zamówieniem po cenach odpowiednio obniżonych, w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy, przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności w trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych liczonych bez VAT, w sposób niekorzystny dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Dział Zamówień Publicznych pok.134 I p. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Kancelaria Zakładu pok. 239 II p. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja - endoprotezy (2010-08-13 09:56)
  • 2. formularz ofertowy - endoprotezy (2010-08-13 09:56)
  • 3.WZOR_UMOWY endoprotezy (2010-08-13 09:56)
  • 4_zał druki zastrzeżone (2010-08-13 09:57)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-08-24 14:31)
  • 7. OGLOSZENIE WYBÓR endoprotezy z trzpieniem (2010-09-06 12:55)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert - endoprotezy z trzpieniem (2010-09-06 12:55)
  • ZP-21 streszczenie ofert wybór endoprotezy z trzpieniem (2010-09-06 12:56)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-09-21 10:31)