Przetarg nieograniczony na dostawę systemów mechanicznego zespalania tkanek (staplerów) dla potrzeb Szpitali przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu

Poznań: Dostawa systemów mechanicznego zespalania tkanek (staplerów) dla potrzeb Szpitali przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 193585 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemów mechanicznego zespalania tkanek (staplerów) dla potrzeb Szpitali przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa systemów mechanicznego zespalania tkanek (staplerów) dla potrzeb Szpitali przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na osiem pakietów. Zamówienie obejmuje również sukcesywną dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. b)zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, c)przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, d) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I ptr. pok. 134..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239 (II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - stapler okrężny z łamaną głowicą.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Staplery liniowe, ładunki do staplerów.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Ładunki do posiadanych przez zamawiającego staplerów wielorazowych.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - Ładunki tytanowe do posiadanego staplera wielorazowego użytku TA Premium 55.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 - Rękojeść staplera laparoskopowego i ładunki.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6 - Staplery chirurgiczne jednorazowego użytku.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7 - Ładunki do staplera wielorazowego użytku.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8 - Stapler liniowy 55mm jednorazowego użytku.


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2010 (2010-07-20 14:29)
  • Formularz ofertowy staplery 2010 (2010-07-20 14:29)
  • Umowa staplery 2010 (2010-07-20 14:29)
  • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2010-07-20 14:29)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-07-23 12:45)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-08-02 12:06)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-08-02 12:07)
  • ZP-21 (2010-08-02 12:07)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-08-12 13:40)