DI-381005/2010 Wykonanie dokumentacji projektowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dokumentacja projektowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, realizowanego w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15.,
Numer ogłoszenia: 194836 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, realizowanego w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15.,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 1) na podstawie KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ Zamawiającego, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) w zakresie : a.Projekt budowlany b.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniająca specyfikę projektowanego obiektu, c.Projekty wykonawcze, d.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, e.Przedmiary robót , f.Kosztorysy inwestorskie i wykazy wyposażenia (aparatura, sprzęt medyczny, itp.) z preliminarzami kosztów, g.Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, h.Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym rzeczoznawców : ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ds. sanitarnohigienicznych z uprawnieniami w zakresie budownictwa ogólnego z obiektami ochrony zdrowia lub uprawnieniami bez ograniczeń, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy uprawnionego do opiniowania obiektów zakładów opieki zdrowotnej, i.Uzyskanie pozwolenia na budowę stanowiącym podstawę do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w sprawie wykonania robót budowlanych dla ww. zadania, 3) w ilości : a.Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Wykazy Wyposażenia - po 5 egzemplarzy, w tym 1 egz. w formie luźnej, b.Przedmiary Robót, Kosztorysy Inwestorskie - po 3 egzemplarze, w tym 1 egz. w formie luźnej, c.dodatkowo wszystkie opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej - płyta CD z zeskanowanymi opracowaniami w formacie pdf. 4) w formie : wielobranżowej dokumentacji projektowej o niżej wymienionym stopniu szczegółowości: a.Plan zagospodarowania terenu b.Architektura c.Konstrukcja (obliczenia statyczne i część graficzna) d.Technologia z wykazem wyposażenia i preliminarzem kosztów, sporządzonym dla poszczególnych pomieszczeń Oddziału AiIT oraz Izby Przyjęć Planowych i w układzie asortymentowym dla całego projektu oraz wykazy wyposażenia innych oddziałów wchodzących w skład Centrum Urazowego sporządzone wg potrzeb użytkowników w uzgodnieniu z Zamawiającym, e.Instalacje i urządzenia sanitarne -wodociągowe w tym : woda zimna, woda uzdatniona ,woda p.poż. -kanalizacji sanitarnej -grzewcze w tym : c.w., cyrkulacja, c.o., ciepło technologiczne dla wentylacji i klimatyzacji -gazów medycznych wraz z sygnalizacją awaryjną -wentylacji mechanicznej i klimatyzacji -chłodnictwo dla klimatyzacji f.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne -połączeń wyrównawczych, uziemiające, ochrony przepięciowej, ochrony od porażeń prądem - system IT Bendera -oświetlenia ogólnego rezerwowego, oświetlenia : miejscowego, awaryjnego, bezpieczeństwa, gniazd wtykowych, teletechniczne : domofony, instalacja przyzywowa, sterowania wentylacji, sterowania klapami p.poż. w kanałach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, lamp bakteriobójczych lub bezcieniowych, zasilanie siłowników klap dymowych -oświetlenia nocnego, gniazd wtykowych jednofazowych 230 V, teletechniczne : telefoniczna standardowa, nadzoru i kontroli dostępu, gniazd antenowych -oświetlenia ogólnego podstawowego, teletechniczne : zasilanie gniazd komputerowych z układem UPS, sieci logicznej komputerowej, sygnalizacji alarmu pożaru -zasilanie trójfazowe dla odbiorników technologicznych i zasilanie awaryjne UPS dla aparatury, rozdzielnie elektryczne -wewnętrzne linie zasilające -przyłącza teletechniczne : telefoniczne, włączenie do Centralnego Systemu Nadzoru, włączenie do centrali sygnalizacji pożaru systemu Schrack, 5) zgodnie z : a.Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) b.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p. zm.) c.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) d.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p. zm.) e.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) f.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.) g.Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568 z p. zm. ) h.Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6, 71.24.60.00-4, 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy w zakresie terminu wykonania umowy lub dokumentacji projektowej - w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: 1)siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy: termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu 2)ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu 3)innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub organów administracji: termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu. 2.Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do wykonania przedmiotu umowy i adresów wskazanych w umowie. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne zmiany umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3, pokój 239 (Kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowanego w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-07-05 10:54)
  • SIWZ - zał. nr 1 Formularze (2010-07-05 10:55)
  • SIWZ - zał. 2 Projekt Umowy (2010-07-05 10:55)
  • SIWZ - zał. nr 3 KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA (2010-07-05 10:56)
  • ZMIANA OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIE Nr 200550-2010 z 08.07.2010 (2010-07-08 11:23)
  • ODPOWIEDŹ z 08.07.2010r. na wniosek Wykonawcy (2010-07-08 11:23)
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.07.2010 (2010-07-30 11:40)
  • Druk ZP-12 (2010-07-30 11:42)
  • Druk ZP-21 (2010-07-30 11:42)