Dostawa oleju napędowego oraz olejów silnikowych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych

Poznań: Dostawa oleju napędowego oraz olejów silnikowych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych
Numer ogłoszenia: 187154 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz olejów silnikowych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa płynnego i olejów silnikowych w systemie kart flotowych do samochodów posiadanych przez WSM im. J. Strusia w Poznaniu. Karta winna być ważna w innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju oraz zabezpieczona kodem PIN. Wykonawca zapewni możliwość tankowania 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 86.000 litrów i oleju silnikowego (typu Casrtol lub równrzędny) wynosi 1.000 litrów na okres 3 lat. Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r. nr 221, poz. 1441). Miejscem odbioru paliwa (tankowania) lub zakupu olejów silnikowych będą stacje paliw Wykonawcy. Zakupy będą realizowany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem kart flotowych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Bezgotówkowy zakup paliwa-oleju musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego asortymentu dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania-zakupu, miejsca tankowania-zakupu, ilości pobranego paliwa/oleju za pomocą karty flotowej posiadającej kod przypisany do poszczególnego samochodu. Wykonawca zapewni rozliczenie bezgotówkowe w PLN, fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem transakcji ( data, miejsce zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa z uwzględnieniem rabatu, ilość i cena 1 opakowania-litra oleju silnikowego, wartość zakupu paliwa-oleju z podanie numeru rejestracyjnego samochodu). Wykonawca musi posiadać minimum jedna stacje w odległości maksimum 10 km od siedziby Zamawiającego, czynną 7 dni w tygodniu 24h na dobę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

świadectwo jakości oferowanego oleju napędowego Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Dział Zamówień Publicznych pok. 134 Ip. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Kancelaria pok. 239 IIp. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • 1.Specyfikacja - paliwao (2010-06-29 12:02)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY PALIWO (2010-06-29 12:02)
  • 3 umowa paliwo (2010-06-29 12:03)
  • 4_zał druki zastrzeżone (2010-06-29 12:03)
  • 15. OGLOSZENIE WYBÓR paliwo (2010-09-01 08:40)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-09-01 08:40)
  • ZP-21 streszczenie ofert wybór wiele ofert (2010-09-01 08:40)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01.09.2010 (2010-09-01 08:41)