Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń dezynfekcyjnych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii oraz Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii oraz Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 164114 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii oraz Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń dezynfekcyjnych, które będą stanowić wyposażenie Oddziałów Kardiochirurgii oraz Hemodynamiki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1 - MYJNIE (MYJNIA - DEZYNFEKTOR BASENÓW - 3 szt., MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA - 1 szt.) - 4 szt. Pakiet 2 - PISTOLET DO MYCIA I SUSZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM - 3 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów; 2. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (Budynek D, I ptr.).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - MYJNIE - 4 szt.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - PISTOLET DO MYCIA I SUSZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM - 3 szt..ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-06-11 09:49)
  • Formularz ofertowy - Pakiet 1- MYJKI (2010-06-11 09:50)
  • Formularz ofertowy - Pakiet 2- PISTOLET DO MYCIA I SUSZENIA SPRĘŻ. POWIETRZEM (2010-06-11 09:51)
  • Wzór umowy (2010-06-11 09:51)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-06-11 09:51)
  • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-06-18 10:51)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-07-02 13:00)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-07-02 13:01)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-07-02 13:02)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-07-14 11:53)