Dostawa bielizny operacyjnej, medycznej dzieży ochronnej, fartuchów zabiegowych dla oddziałów Kardiochirurgii i Hemodynamiki WSM im. J. Strusia w poznaniu

Poznań: dostawę bielizny operacyjnej, medycznej dzieży ochronnej, fartuchów zabiegowych
Numer ogłoszenia: 163136 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę bielizny operacyjnej, medycznej dzieży ochronnej, fartuchów zabiegowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa bielizny operacyjnej, medycznej odzieży ochronnej i fartuchów zabiegowych dla potrzeb oddziałów Kardiochirurgii i Hemodynamiki WSM im. J. Strusia w Poznaniu, w asortymencie i ilościach określonych poniżej oraz na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowa bielizna operacyjna, medyczna odzież ochronna oraz fartuchy zabiegowe, winny zapewniać odpowiednią ochronę i być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposób, aby w warunkach używania do których są przeznaczone, jej użytkownicy mogli swobodnie wykonywać wszystkie czynności, korzystając z odpowiedniej ochrony, co ma na celu wykluczyć zagrożenia oraz inne niedogodności w trakcie jej używania. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z wysokogatunkowych tkanin, przeznaczonych specjalnie na odzież dla służby zdrowia tzn. tkaniny te winny być trwałe - odporne na reżim przemysłowego prania, wytrzymałe na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotące się, o niskiej kurczliwości, łatwe do utrzymania w czystości i estetyce. Odzież wykonana z tkanin białych i kolorowych ( łączonych kolorów) nie może zmieniać barw(farbować lub odbarwiać się). Tkaniny przeznaczone na oferowaną odzież i bieliznę przeznaczoną do sal operacyjnych (zabiegowych) winny spełniać normy Unii Europejskiej w zakresie wymogów stawianych ubiorom ochronnym, oraz winny posiadać : Certyfikat zgodności z Polską Norma, wystawiony przez Zakład Certyfikacji Technik i Technologii Dziewiarskich oraz CIOP (odzież medyczna), a także spełniać wymagania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (dot. odzieży barierowej) Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę odzieży do Zamawiającego - na oddziały Kardiochirurgii i Hemodynamiki przy ul. Szwajcarskiej 3 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części): PAKIET I GARSONKI DAMSKIE PAKIET II SPODNIUM DAMSKI PAKIET III UBRANIA LEKARSKIE MĘSKIE PAKIET IV KITEK DAMSKI PAKIET V KITEL MĘSKI PAKIET VI UBRANIE OPERACYJNE ZIELONE PAKIET VII UBRANIA OPERACYJNE NIEBIESKIE PAKIET VIII SUKIENKA OPERACYJNA PAKIET IX SERWETY OPERACYJNE WIELORAZOWEGO UZYTKU I SERWETY JAŁOWE PAKIET X FARTUCH ZABIEGOWY/OPERACYJNY - BARIEROWY PAKIET XI ZESTAW DO POERACJI BY-PASS PAKIET XII ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK PAKIET XIII ZESTAW DO PILNYCH OTWARĆ PAKIET XIV POŚCIELE BIAŁE PAKIET XV JEDNORAZOWE OCIEPLACZE.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1, 39.51.80.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz ofertowy, 2/ wykaz wykonawców składającycy ofertę wspólnie, 3/ Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ Dla pakietów I-V oraz XIV i XV winien załączyć dokumenty (certyfikaty) potwierdzające spełnienie norm w zakresie wymogów stawianych tkaninom odpowiednim do wykonania odzieży ochronnej przeznaczonej specjalnie dla służby zdrowia tj. - certyfikat jakości Centralnego Instytutu Ochrony Pracy lub Zakładu Certyfikacji Techniki i Technologii Dziewiarskich, - Dla pakietów VI, VII, IX, X (z wyjątkiem pakiet IX poz. 5) - Deklaracje zgodności CE, - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych, - Kartę techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład tkaniny - Wynik badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający parametry techniczne tkaniny zgodnie z normą PN-EN 1379 - Wynik badania poziomu przepuszczalności powietrza i poziomu pylenia oferowanej tkaniny - Technologię prania - gwarancja barierowości tkaniny na 100 cykli użytkowych - instrukcja użytkowania - Dla pakietów VIII, XI, XII, XIII - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych, - Kartę techniczna tkaniny,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3 Poznań , pok. 134 Ip - Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3 Poznań, pok. 239 IIp. - Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET XI.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET XIII.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET XV.ZAŁĄCZNIKI

 • 1.Specyfikacja na odzież (2010-06-10 13:27)
 • 2. fORMULARZ OFERTOWY odzież (2010-06-10 13:27)
 • 3. wzór umoway - odzież (2010-06-10 13:27)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2010-06-10 13:28)
 • zawiadomienie o przes terminu składania i otwarcia ofert (2010-06-21 14:05)
 • Wyjasnienia do SIWZ na bieliznę operacyjną i odzież medyczną (2010-06-22 12:27)
 • Sprostowanie do wyjaśnienia nr 1 (2010-06-24 11:19)
 • sprostowanie do sprostowania z dnia 24.06.2010 (2010-06-24 13:21)
 • zmiana ogłoszenia (2010-06-29 12:12)
 • OGLOSZENIE WYBORU (2010-07-09 12:33)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert odzież (2010-07-09 12:33)
 • ZP-20 streszczenie oceny ofert (2010-07-09 12:34)
 • Termin zawarcia umowy (2010-07-09 12:34)
 • zaw.o odrzuceniu oferty (2010-07-09 12:34)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-08-12 11:58)