Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp ., na dostawę systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówek preparowanych do pobierania krwi włośniczkowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy u;. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, ( zamówienie uzupełniające do 20% - do umowy nr 161/2009

Poznań: Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówek preparowanych do pobierania krwi włośniczkowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy u;. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, zamówienie uzupełniające (do 20% zamówienia podstawowego) Numer ogłoszenia: 154568 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówek preparowanych do pobierania krwi włośniczkowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy u;. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, zamówienie uzupełniające (do 20% zamówienia podstawowego). II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówek preparowanych do pobierania krwi włośniczkowej, objętych zamówieniem podstawowym (umowa nr 161/2009 z dnia 25. 06. 2009 r. ). II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2010. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Sarstedt Sp. z o. o., ul. Warszawska 25, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23981,60 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ • Cena wybranej oferty: 23981,60 • Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00 • Waluta: PLN. ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę • 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. • 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. W związku z wykorzystaniem asortymentu z umów nr 161/2009, zawartej w dniu 25.06.2009r. z Sarstedt Sp. z o. o. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówek preparowanych do pobierania krwi włośniczkowej. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20%, zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, zamówienia podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia, co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp w celu zastosowania trybu z wolnej ręki.