Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp ., na świadczenie usług teklekomunikacyjnych w ruchu przychodzącym i wychodzącym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu ( zamówienie uzupełniające do 50% , do umowy nr SZPiZ - 47/381033/2008 )

Poznań: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ruchu przychodzącym i wychodzącym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu ( zamówienie uzupełniające do 50% - w trybie z wolnej ręki )
Numer ogłoszenia: 149632 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ruchu przychodzącym i wychodzącym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu ( zamówienie uzupełniające do 50% - w trybie z wolnej ręki ).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swiadczenie usług telekomunikacyjnych w ruchu przychodzącym i wychodzącym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu (zamówienie uzupełniające do 50% - w trybie z wolnej ręki ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  NETIA S.A., ul.Poleczki 13, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37325,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 45540,32

·                  Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

·                  Waluta: PLN.

 

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z upływem okresu obowiązywania umowy podstawowej nr SZPiZ - 47/381033/2008 zawartej w dniu 30.04.2008r. na świadczenie usług telekomunikacji niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( do 50 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia kontynuacji świadczonych usług. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% (wynosi ok. 33,33%) , zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia,co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp w celu zastosowania trybu z wolnej ręki.