Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 1 a ust. Pzp na dostawę odczynników kalibratorów i materiałów zużywalnych do oznaczania PSA do analizatora Advia Centaur CP dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusiaw Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych do oznaczania PSA do analizatora Advia Centaur CP dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusiaw Poznaniu
Numer ogłoszenia: 132898 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych do oznaczania PSA do analizatora Advia Centaur CP dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusiaw Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamowienia stanowi dostawa odczynników , kalibratorów i materiałów zużywalnych do oznaczania PSA do analizatora ADVIA Centaur CP dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54715,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 57394,80

·                  Oferta z najniższą ceną: 57394,80 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

·                  Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia są odczynniki , kalibratory i materiały zużywalne niezbędne do oznaczania PSA na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze ADVIA CENTAUR CP , który to aparat może pracować tylko na odczynnikach tego samego producenta (system zamknięty) . Aparat może być wykorzystany wyłącznie przy użyciu odczynników i materiałów produkowanych przez firmę SIEMENS Healthcare Diagnostics Sp. z o.o. Firma ta jest jedynym dystrybutorem produkowanych przez siebie odczynników , kalibratorów i materiałów zużywalnych , a zatem jest jedynym wykonawcą, który może wykonać przedmiotowe zamówienie, na co przedłożyła stosowne oświadczenie ,co uzasadnia zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy Pzp.