Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. ustawy Pzp na dostawę odczynników i akcesoriów wraz z dzierzawa analizatora koagulologicznego dla potrzeb Pracowni Hemostazy Szpitala przy ul. Szkolnej - zamówienie uzupełniające do umowy nr 61/2009 z dnia 3.04.2009

Poznań: Dostawa odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb Pracowni Hemostazy Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 61/2009 z dnia 3.04.2009r.
Numer ogłoszenia: 114833 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517 , strona internetowa www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb Pracowni Hemostazy Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 61/2009 z dnia 3.04.2009r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest dostawa odczynników i akcesoriów oraz dzierżawa analizatora koagulologicznego - objetych zamówieniem podstawowym udzielonym umowa zawartą w wyniku przetargu nieogrqaniczonego nr 61/2009 z dnia 3.04.2009r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA


 ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-06-01 15:00)