Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Zakaźnego

Postępowanie prowadzone jest w procedurze o wartości szacunkowej poniżej 193.000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami zostały zamieszczone poniżej w formie plików.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-05-06 13:56)
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-05-06 13:56)
  • Formularz ofertowy (2010-05-06 13:56)
  • Wzór umowy (2010-05-06 13:56)
  • Wzór zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (2010-05-06 13:57)
  • Zmiana treści SIWZ nr 1 (2010-05-07 14:15)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-05-19 14:11)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-05-19 14:11)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-05-19 14:12)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-05-28 12:19)