Przetarg nieograniczony na dostawę kombajnu ambulatoryjnego do szybkich analiz, aparatów do wykonywania badań ACT i koagulometru do oznaczania ACT dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa kombajnu ambulatoryjnego do szybkich analiz, aparatów do wykonywania badań ACT i koagulometru do oznaczania ACT dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 118464 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kombajnu ambulatoryjnego do szybkich analiz, aparatów do wykonywania badań ACT i koagulometru do oznaczania ACT dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawę kombajnu ambulatoryjnego do szybkich analiz, aparatów do wykonywania badań ACT i koagulometru do oznaczania ACT dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został poszielony na 3 pakiety..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·             Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·             20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·             aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·             aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·             III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·             nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy 2) Wykaz wykonawców składających ofertę wspólnie 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1 - Cena - 80

·             2 - ocena parametrów technicznych - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: 1. jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów 2. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134. (Budynek D, I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3,61-285 Poznań, pok. nr 239 (wejście D, II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kombajn ambulatoryjny do szybkich analiz.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kombajn ambulatoryjny do szybkich analiz - 1 zestaw W skład zestawu wchodzi: 1/ analizator parametrów krytycznych - 1 szt. 2/ analizator gazometryczny - 1 szt. 3/ analizator do szybkiej diagnostyki kardiologicznej - 1 szt. 4/ aparat do oznaczania czasu protrombinowego (pt/inr) - 1 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.20-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena parametrów technicznych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Aparaty do wykonywania badań ACT.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparaty do wykonywania badań ACT - 4 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.20-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena parametrów technicznych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Koagulometr do oznaczania ACT.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koagulometr do oznaczania ACT - 1 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.20-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2010.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-04-28 12:19)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 1 do SIWZ (2010-04-28 12:22)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 2 do SIWZ (2010-04-28 12:23)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 3 do SIWZ (2010-04-28 12:23)
 • Wzór umowy (2010-04-28 12:24)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-04-28 12:24)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-05-05 13:05)
 • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty (2010-05-19 11:05)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-05-19 11:06)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-05-19 11:06)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-06-08 07:59)