Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem

Opiekuńczo-Leczniczym Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres pocztowy: Szwajcarska 3

Miejscowość: Poznań Kod

pocztowy:

61-285

Kraj: Polska

Punkt

kontaktowy:

Dział Zamówień Publicznych WSM im. J Strusia

ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań

Tel.: 061 8739-008

Osoba do

kontaktów: Marzenna Dąbkiewicz

E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks: 061 877-95-17

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.szpital-strusia.poznan.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,

w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja

międzynarodowa

Inne (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

3/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą

dowolnych środków,

obiektu budowlanego,

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych

form

Kategoria usługi: nr

(dla usług kategorii 1-27 zob.

załącznik II do dyrektywy 2004/18/

WE)

Główne miejsce lub

lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce

realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Poznań PL 415

Kod NUTS

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

Zawarcia umowy ramowej

Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Liczba

LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników

planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych z biblioteką leków, pomp

infuzyjnych objętościowych jednokanałowych dla potrzeb oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia są

Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe z biblioteka leków - szt 93,

pompy infuzyjne objętościowe jednokanałowe – 32 szt.

Stacje dokujące na wózku transportowym – 17

Uchwyty do przenoszenia połączonych pomp – 2 szt

Wszystkie elementy w/w winny być kompatybilne

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego

dostarczenie na Oddział Kardiologii, Oddział Kardiochirurgii oraz Oddział Hemodynakiki do pomieszczenia

wskazanego przez Zamawiającego

2) zainstalowanie lub zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania (uruchomienie),

3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i wykorzystania

4) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i paszportów technicznych

5) udzielenie co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

5/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33194110

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w

liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

Zakres zamówienia obejmuje :

Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe z biblioteka leków - szt 93,

pompy infuzyjne objętościowe jednokanałowe – 32 szt.

Stacje dokujące na wózku transportowym – 17

Uchwyty do przenoszenia połączonych pomp – 2 szt

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane

liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:

w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli

dotyczy):

lub Zakres: między a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: lub dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

LUB

Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

6/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.500 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich

przepisów je regulujących

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

(jeżeli dotyczy)

Zgodnie z art 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty złożone na aparaturę spełniającą warunki dopuszczenia do

obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

(ustawa z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy) tj. posiadającą

certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie lub

wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego, a także spełniającą określone prawem warunki bezpieczeństwa.

Wytwórcy (producenci) oferowanej aparatury winni posiadać odpowiedni certyfikat ISO.

Na potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,

Wykonawca winien dostarczyć wraz z ofertą opis przedmiotu zamówienia w formie kart katalogowych producenta

lub wydruków parametrów technicznych ze strony internetowej producenta zawierających potwierdzenie

wymaganych parametrów technicznych. Katalogi lub materiały, informacyjne winny być w języku polskim i

opisywać właściwości/parametry przedmiotu oferty.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.

1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co

najmniej trzech dostaw aparatury medycznej odpowiadającej charakterowi zamówienia, dla jednostek służby

zdrowia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 250.000 zł.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące

dokumenty:

4.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.1 zgodnie z art.

22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.2.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dwóch

dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – określonym w pkt.

4.1.2 SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

4.2.3 W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.2.4 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega

na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się

przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie 4.2.3 dotyczącej tych podmiotów.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz

oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie „spełnia/nie spełnia” , pod warunkiem, ze

dokumenty te będą aktualne i kompletne.

4.3. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

4.3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

4.3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert

(UWAGA: Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy).

4.3.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.3.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.3.5 Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.3.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy,

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.3.7 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy

występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci

przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.

Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z

podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć

dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2 (wykonawcy składający ofertę

wspólną mogą łącznie spełnić warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia).

4.3.8 Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 i 4.3.6 SIWZ przez

Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują

przepisy § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być

składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji

części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów do oferty należy załączyć dokumenty wymienione powyżej

w punktach 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 i 4.3.6 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni

Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień

publicznych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

(jeżeli dotyczy):

8/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych

innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust.

2b ustawy Pzp).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o

którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega

na zdolnościach finansowych innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a

podmioty te będą brały udział w realizacji części

zamówienia, wymaga się przedłożenia informacji o

której mowa w pkt. 4.2.3. SIWZ

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna

Wykonawców, którzy wykonali należycie w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w

tym okresie, co najmniej trzech dostaw aparatury

medycznej odpowiadającej charakterowi zamówienia,

dla jednostek służby zdrowia, o łącznej wartości nie

mniejszej niż 250.000 zł.

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych

innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich przy wykonaniu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

(jeżeli dotyczy):

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

9/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników

odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie

10/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani

tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy

zakwalifikowanych już wykonawców Informacje

Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do

udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców

LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert

tak nie

11/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena

LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą

lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag

nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w

dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1. cena 75

2. warunki techniczne 25

3.

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

WSM/DZP/381/4462/N/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak,

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu

zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 08/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00

Dokumenty odpłatne

tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:

Warunki i sposób płatności:

12/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 08/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli

możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: (dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

Miejsce (jeżeli dotyczy): Dział Zamówień Publicznych WSM im. J Strusia Szwajcarska 3 Poznań

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

13/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod

pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja ta została przesłana w sposób określony w pkt. 5.3 SIWZ.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 15.7 i 15.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem terminów określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 5.3 SIWZ.

14/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod

pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

26/04/2010 (dd/mm/rrrr)

15/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

ZAŁĄCZNIK A

DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY

DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO

SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa: Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujacych

Adres pocztowy: Szwajcarska 3

Miejscowość: Poznań Kod

pocztowy:

61-285

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Kancelaria WSM im. J. Strusia pok. 239 IIp. Tel.: 061 8739-008

Osoba do kontaktów: Marzenna Dąbkiewicz

E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks: 061 877-95-17

Adres internetowy (URL): http://www.szpital-strusia.poznan.pl

16/ 16 ENOTICES_marzenna 26/04/2010- ID:2010-052015 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących

ZAŁĄCZNIK B (1)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane

liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB

Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


ZAŁĄCZNIKI

 • 1. SPECYFIKACJA - POMPY INFUZYJNE (2010-04-30 10:23)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY POMPY INFUZUJNE (2010-04-30 10:24)
 • 3. WZOR UMOWY - POMPY INFUZYJNE (2010-04-30 10:24)
 • 4._zał druki zastrzeżone (2010-04-30 10:25)
 • OGŁOSZENIE TED - POMPY INFUZYJNE (2010-04-30 10:25)
 • wyjaśnienia nr 1 - pompy infuzyjne (2010-05-18 12:34)
 • wyj. po terminie pompy infuzyjne (2010-05-24 10:17)
 • OGŁOSZENIE - WYBÓR OFERTY NA POMPY INFUZYJNE (2010-06-15 07:59)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert - pompy infuzyjne (2010-06-15 07:59)
 • ZP-21 punktacja ofert na pompy infuzyjne (2010-06-15 07:59)
 • sprostowanie daty w ZP-21 (2010-06-15 08:12)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-06-25 11:26)