Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na DOSTAWA DCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ DLA GRUP KRWI i PRÓB KRZYŻOWYCH METODĄ TESTÓW KOLUMNOWYCH wraz z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH i MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH wykonywanych techniką aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora wraz z systemem komputerowym i wyposażeniem dodatkowym oraz systemu manualnego a także DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ODCZYNNIKÓW POMOCNICZYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SPZOZ

Poznań: DOSTAWA DCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ DLA GRUP KRWI i PRÓB KRZYŻOWYCH METODĄ TESTÓW KOLUMNOWYCH wraz z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH i MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH wykonywanych techniką aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora wraz z systemem komputerowym i wyposażeniem dodatkowym oraz systemu manualnego a także DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ODCZYNNIKÓW POMOCNICZYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SPZOZ
Numer ogłoszenia: 95199 - 2010; data zamieszczenia: 23.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ DLA GRUP KRWI i PRÓB KRZYŻOWYCH METODĄ TESTÓW KOLUMNOWYCH wraz z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH i MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH wykonywanych techniką aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora wraz z systemem komputerowym i wyposażeniem dodatkowym oraz systemu manualnego a także DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ODCZYNNIKÓW POMOCNICZYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SPZOZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał dla grup krwi i prób krzyżowych metodą testów kolumnowych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu oraz dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych techniką aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora wraz z systemem komputerowym i wyposażeniem dodatkowym oraz systemu manualnego , a także dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i odczynników pomocniczych , do wykonywania badań serologicznych, dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt i odczynniki wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu. Sprzęt i odczynniki oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał dla grup krwi i prób krzyżowych metodą testów kolumnowych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu oraz dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych techniką aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora wraz z systemem komputerowym i wyposażeniem dodatkowym oraz systemu manualnego , a także dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i odczynników pomocniczych , do wykonywania badań serologicznych, dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt i odczynniki wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu. Sprzęt i odczynniki oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          jak w pkt. III 3.2.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          jak w pkt. III.3.2.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          jak w pkt. III. 3.2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

1. Odpowiedni dokument (certyfikat) potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych oraz sprzętu / aparatury, do obrotu i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 siwz tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. 2/ Karty charakterystyki substancji szkodliwych (16-sto punktowa), wystawione dla każdego odczynnika (preparatu) , krwinek, odrębnie. 3/ Katalogi (materiały informacyjne) w języku polskim, opisujące szczegółowo właściwości oferowanych zestawów odczynnikowych jak i sprzętu dzierzawionego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1/ zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2/ jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, 3/ przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4/ jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. SZKOLNEJ 8/12 - PAKIET 1 A/ 1/ Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych B/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę następującej aparatury: 1. Wirówka na minimum 12 kaset 2. Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji 3. Dwa Statywy 4. Dwie elektroniczne pipety multidozujące 5. Komputer zarządzający pracownią serologiczną 6. Drukarka laserowa 7. Drukarka etykiet 8. Czytnik kodów paskowych.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 60

o                          2. cena dzierzawy aparatury miesięcznie - 40

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. Szwajcarskiej 3 : PAKIET 2 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych technika aglutynacji kolumnowej z dzierżawą automatycznego analizatora wraz z systemem komputerowym i wyposażeniem dodatkowym oraz dostawa systemu manualnego A/ 1/ Badania wykonywane na dzierżawionym automatycznym analizatorze: 1. 6000 - grupa krwi: antygeny grupowe ukł.ABO (1 klon), RhD (2 klony), przeciwciała do grupy w PTA i LEN 2. 4500 - badanie przesiewowe przeciwciał w PTA i LEN dla biorcy 3. 9000 - właściwa próba krzyżowa (liczba donacji) w PTA 4. 13500 - kontrolne oznaczenie grupy ABD 2/ Badania wykonywane na dzierżawionym systemie manualnym: 1. 200 - badanie przesiewowe przeciwciał w PTA i LEN dla biorcy 2. 200 - właściwa próba krzyżowa (liczba donacji) w PTA 3/ Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych i akcesoriów - w ilościach niezbędnych do wykonania podanej powyżej ilości badań B/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych techniką aglutynacji kolumnowej.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 60

o                          2. cena dzierżawy aparatury miesięcznie - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników do badań serologicznych.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa krwinek wzorcowych.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników pomocniczych do badań serologicznych.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-04-23 12:20)
  • FORMULARZ OFERTOWY SZKOLNA PAKIET 1 (2010-04-23 12:21)
  • FORMULARZ OFERTOWY SZWAJCARSKA PAKIET 2,3,4,5 (2010-04-23 12:21)
  • WZÓR UMOWY (2010-04-23 12:21)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-04-23 12:22)
  • WYJAŚNIENIA DO SIWZ (2010-04-30 12:30)
  • 19. Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2010-05-18 14:00)
  • ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-05-18 14:00)
  • 18. ZP_21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-05-18 14:02)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-06-17 11:12)