Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust 1 pkt. 7 na dostawę środków dezynfekcyjnych - zamówienie uzupełniające do 20 %, do umowy nr 219/2009

Poznań: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, zamówienie uzupełniające (do 20% zamówienia podstawowego) Numer ogłoszenia: 89283 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, zamówienie uzupełniające (do 20% zamówienia podstawowego). II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa środków dezynfekcyjnych objętych zamówieniem podstawowym (umowa nr 219/2009 z dnia 04. 09. 2009 r.). II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2010. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • SUTURA MED Sp. z o. o., ul. Ks. Bogusława X 44/3, 70-440 SZCZECIN, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20255,94 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ • Cena wybranej oferty: 20255,94 • Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00 • Waluta: PLN. ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę • 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. • 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. W związku z wykorzystaniem asortymentu środków dezynfekcyjnych z umowy nr 219/2009, zawartej w dniu 04.09.2009r. z SUTURA MED. Sp. z o. o. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw środków dezynfekcyjnych. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawców dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp.