Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do wentylacji zastępczej oraz urządzenia do wspomagania oddechu poprzez wywoływane odksztuszanie (sztuczny kaszel) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa urządzenia do wentylacji zastępczej oraz urządzenia do wspomagania oddechu poprzez wywoływane odksztuszanie (sztuczny kaszel) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 84835 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·             Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzenia do wentylacji zastępczej oraz urządzenia do wspomagania oddechu poprzez wywoływane odksztuszanie (sztuczny kaszel) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa urządzenia do wentylacji zastępczej oraz urządzenia do wspomagania oddechu poprzez wywoływane odksztuszanie (sztuczny kaszel), wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety: Pakiet 1 - Urządzenie do wentylacji zastępczej - 1 szt.; Pakiet 2 - Urządzenie do wspomagania oddechu poprzez wywoływane odksztuszanie (sztuczny kaszel) - 1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·             Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·             20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) ZALICZKI

·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·             aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·             aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·             nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy 2) Wykaz wykonawców składających ofertę wspólnie 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: 1. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134. (Budynek D, I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3,61-285 Poznań, pok. nr 239. (wejście D, II. ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Urządzenie do wentylacji zastępczej.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do wentylacji zastępczej - 1 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.20.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Urządzenie do wspomagania oddechu poprzez wywoływane odksztuszanie (sztuczny kaszel).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do wspomagania oddechu poprzez wywoływane odksztuszanie (sztuczny kaszel) - 1 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.20.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-04-15 12:01)
  • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2010-04-15 12:01)
  • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2010-04-15 12:01)
  • Wzór umowy (2010-04-15 12:02)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-04-15 12:03)
  • Wyjaśnienie a nr 1 do SIWZ (2010-04-23 12:00)
  • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszj oferty (2010-05-10 09:07)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-05-10 09:07)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-05-10 09:07)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-05-20 11:50)