Dostawa aparatury do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz autotransfuzji dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę aparatury do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz autotransfuzji dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unni Europejskiej w dniu 09.04.2010 r.

(treść przekazanego ogłoszenia - zamieszczono jako załącznik poniżej).


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dziennika Urzędowego UE (2010-04-09 14:20)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-04-14 12:49)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-04-14 12:50)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2010-04-14 12:50)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2010-04-14 12:51)
 • Wzór umowy (2010-04-14 12:51)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-04-14 12:51)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-04-21 14:32)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2010-04-30 11:04)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-05-31 12:46)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-05-31 12:47)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-05-31 12:48)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-06-15 09:27)