DI-381004/2010 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu przy ul Szwajcarskiej 3 - dostosowanie istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze bloku A pod kątem przeznaczenia ich dla Oddziału KardiologicznegoPoznań: Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu przy ul Szwajcarskiej 3 - dostosowanie istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze bloku A pod kątem przeznaczenia ich dla Oddziału Kardiologicznego
Numer ogłoszenia: 89900 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu przy ul Szwajcarskiej 3 - dostosowanie istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze bloku A pod kątem przeznaczenia ich dla Oddziału Kardiologicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na dostosowaniu istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze bloku A na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto, pod kątem przeznaczenia ich dla Oddziału Kardiologicznego w zakresie : roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malowanie, instalowanie drzwi i przegród, kładzenie podłóg, roboty instalacyjne sanitarne wodne i kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, gazów medycznych, roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, oraz usługi związane z wykonywanymi robotami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.42.11.31-1, 45.42.11.40-7, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.20-4, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.21.00-8, 45.31.40.00-1, 45.31.43.00-4, 45.31.50.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy, 2) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, 3) Wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar robót

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a) konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, c) działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy 2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 3. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne zmiany umowy. 5. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, o tę wartość

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3, Dział Inwestycji (telefon 61 873 93 00). Cena SIWZ 84 zł plus koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2010 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3, Kancelaria pokój 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK:

Dokumentacja projektowa i STWiOR (2010-03-30 10:00)


ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ (2010-03-30 11:33)
  • SIWZ zał. Nr 1 Formularze (2010-03-30 11:33)
  • SIWZ zał. Nr 2 projekt umowy (2010-03-30 11:33)
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-05-05 14:54)
  • ZP-12 (2010-05-05 14:54)
  • ZP-21 (2010-05-05 14:54)