Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa odzieży operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 88092 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odzieży operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i został podzielony na 8 pakietów. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę odzieży operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku do zamawiającego transportem wykonawcy do Apteki Zakładowej lud Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 lub szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1, 37.32.16.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) ZALICZKI

·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie pełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. 4.2.2 W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·             aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·             aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·             nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

4.4.1 Odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych, t.j. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. 4.3.2. Karty danych technicznych wystawione przez producenta dot. materiałów (włóknin, folii itp.) użytych do produkcji gotowych wyrobów. 4.3.3 Szczegółowe oryginalne materiały informacyjne dot. oferowanego asortymentu (np. katalogi, ulotki, prospekty) wydane przez producenta, potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych i oferowanych .

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy 2. Wykaz wykonawców składajacych ofertę wspólnie 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub reprezentowania i zawarcia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1 - Cena - 80

·             2 - ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: 14.7.1 zamiany asortymentu objętego umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 14.7.3 jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 14.7.4 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 14.7.5 jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134, I ptr..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, pok. 239, II ptr..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SERWETY JAŁOWE SAMOPRZYLEPNE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETY JAŁOWE SAMOPRZYLEPNE - 100 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SERWETY JAŁOWE SAMOPRZYLEPNE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETY JAŁOWE SAMOPRZYLEPNE - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SERWETY JAŁOWE SAMOPRZYLEPNE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETY JAŁOWE SAMOPRZYLEPNE - 700 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE Z GUMKĄ.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POKROWCE FOLIOWE Z GUMKĄ a) rozmiar 100 x 100 - 1 000 szt. b) rozmiar 50 x50 - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.32.16.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: CZEPKI MĘSKIE Z WKŁADKĄ POCHŁANIAJĄCĄ POT.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZEPKI MĘSKIE Z WKŁADKĄ POCHŁANIAJĄCĄ POT - 8 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE BEZ GUMKI.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POKROWCE FOLIOWE BEZ GUMKI min 15- 16 cm x 120-150 cm - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.32.16.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: FARTUCH Z WŁÓKNINY FOLIOWANEJ Z MANKIETEM ŚCIĄGAJĄCYM (DUŻY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCH Z WŁÓKNINY FOLIOWANEJ Z MANKIETEM ŚCIĄGAJĄCYM (DUŻY)-14 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: FARTUCH Z WŁÓKNINY Z MANKIETEM ŚCIĄGAJĄCYM (DUŻY).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCH Z WŁÓKNINY Z MANKIETEM ŚCIĄGAJĄCYM (DUŻY) - 6 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-03-29 08:55)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-03-29 08:56)
 • Wzór umowy I (2010-03-29 08:57)
 • Druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2010-03-29 08:57)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-04-01 13:46)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (2010-04-02 10:17)
 • Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (2010-04-02 10:17)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-04-26 13:35)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-04-26 13:36)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-04-26 13:36)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-05-18 07:30)