Przetarg nieograniczony na dostawę noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 Numer ogłoszenia: 83048 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3. Zamawiany asortyment, jego ilości wymagane parametry techniczne i użytkowe, zostały opisane szczegółowo na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym, stanowiącym jego integralną część. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na sprzęt nowy, posiadający certyfikaty, o których mowa w pkt. 1.2 oraz 4.4.1 SIWZ Zamawiający oczekuje sprzętu wysokiej jakości, tj. niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, zapewniający bezpieczeństwo pacjentom, oraz komfort pracy personelowi medycznemu użytkującemu ten sprzęt. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie wymagane cechy: nie spełnienie choćby jednego z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. Asortyment podzielony został odpowiednio na niżej wymienione pakiety (części): Pakiet 1- Noże okulistyczne Pakiet 2- Błękit trypanowy Pakiet 3- Materiały wiskoelastyczne Pakiet 4- Kaniula do hydrodysekcji Pakiet 5- Igły do znieczuleń pozagałkowych Pakiet 6- Soczewki Pakiet 7- Soczewki. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. * Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających * 20 % zamówienia podstawowego w zakresie w/w asortymentu II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.69.00.00-3, 33.73.11.10-7. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * próbki, opisy lub fotografie * zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Formularz ofertowy; 2) Wykaz wykonawców składających ofertę wspólnie; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zamiany asortymentu objętego umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu, pok 134. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań; pok. 239. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - Noże okulistyczne. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Noże okulistyczne. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 80 o 2. Ocena parametrów technicznych - 20 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Błękit trypanowy. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Błękit trypanowy. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Materiały wiskoelastyczne. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały wiskoelastyczne. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - Kaniule do hydrodysekcji. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule do hydrodysekcji. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 - Igły do znieczuleń pozagałkowych. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do znieczuleń pozagałkowych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6 - Soczewki. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Soczewki. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.73.11.10-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7 - Soczewki. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Soczewki. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.73.11.10-7. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-03-24 10:04)
  • Formularz Ofertowy (2010-03-24 10:04)
  • Wzór Umowy (2010-03-24 10:04)
  • Druk zastrz. informacji ofertowych (2010-03-24 10:05)
  • wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2010-03-30 13:36)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-05-06 13:11)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2010-05-06 13:12)
  • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2010-05-06 13:12)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-05-27 12:17)