Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych

Poznań: Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych Numer ogłoszenia: 78370 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych (kod CPV 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety PAKIET I - Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe PAKIET II - Sterylne rękawice chirurgiczne bezlateksowe PAKIET III - Sterylne rękawice chirurgiczne bezpudrowe PAKIET IV - Sterylne rękawice chirurgiczne lecznicze bezpudrowe PAKIET V - Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe PAKIET VI - Sterylne rękawice chirurgiczne bezlateksowe PAKIET VII - Rękawice lateksowe bezpudrowe PAKIET VIII - Rękawice winylowe bezpudrowe UWAGA! Oferowany asortyment winien spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znajdującego się w na formularzu ofertowym dla poszczególnych pakietów oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne właściwe dla tego asortymentu. Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków lub złożenie wzorów w sposób uniemożliwiający jego przetestowanie spowoduje odrzucenie oferty w danym pakiecie.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawijący nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * próbki, opisy lub fotografie * zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Formularz ofertowy; 2) Wykaz wykonawców składających ofertę wspólnie; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zamiany asortymentu objętego umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu, pok. 134.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3; 61-285 Poznań; pok. 239. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - Sterylne rękawice chirurgiczne bezlateksowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylne rękawice chirurgiczne bezlateksowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III - Sterylne rękawice chirurgiczne bezpudrowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylne rękawice chirurgiczne bezpudrowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV - Sterylne rękawice chirurgiczne lecznicze bezpudrowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylne rękawice chirurgiczne lecznicze bezpudrowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V - Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI - Sterylne rękawice chirurgiczne bezlateksowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylne rękawice chirurgiczne bezlateksowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII - Rękawice lateksowe bezpudrowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice lateksowe bezpudrowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII - Rękawice winylowe bezpudrowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice winylowe bezpudrowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-03-19 13:15)
  • Formularz Ofertowy (2010-03-19 13:16)
  • Wzór Umowy (2010-03-19 13:16)
  • Druk zastrz. informacji ofertowych (2010-03-19 13:17)
  • wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2010-03-26 12:17)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-05-19 11:56)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2010-05-19 11:56)
  • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2010-05-19 11:57)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-06-22 10:11)