Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów koagulologicznych dla potrzeb Laboratoriów Analitycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ (Szpital przy ul.Szkolnej 8/12 oraz Szpital przy ul.Szwajcarskiej 3)

Poznań: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów koagulologicznych dla potrzeb Laboratoriów Analitycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ (Szpital przy ul.Szkolnej 8/12 oraz Szpital przy ul.Szwajcarskiej 3)
Numer ogłoszenia: 77144 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów koagulologicznych dla potrzeb Laboratoriów Analitycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ (Szpital przy ul.Szkolnej 8/12 oraz Szpital przy ul.Szwajcarskiej 3).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników do badań koagulologicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do badań koagulologicznych. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt (analizatory) i odczynniki wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu. Sprzęt i odczynniki oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Asortyment podzielony został odpowiednio na pakiety (części) których opisy wymaganych cech oraz zamawiane ilości danego asortymentu okreslone szczegółowo zostały w SIWZ oraz w formularzach ofertowych. PAKIET 1 -ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. SZKOLNEJ 8/12 PAKIET 2 - ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. Szwajcarskiej 3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników do badań koagulologicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do badań koagulologicznych (do 20% zamówienia podstawowoego) Przedmiotem zamówienia jest sprzęt (analizatory) i odczynniki wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu. Sprzęt i odczynniki oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Asortyment podzielony został odpowiednio na pakiety (części) których opisy wymaganych cech oraz zamawiane ilości danego asortymentu okreslone szczegółowo zostały w SIWZ oraz w formularzach ofertowych. PAKIET 1 -ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. SZKOLNEJ 8/12 PAKIET 2 - ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. Szwajcarskiej 3

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          jak w pkt.III.3.2

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          jak w pkt. III.3.2

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          jak w pkt. III.3.2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

1.Odpowiedni dokument (certyfikat) potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów eksploatacyjnych oraz analizatorów, do obrotu i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 siwz tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 2. Karty charakterystyki substancji szkodliwych (16-sto punktowa), wystawione dla każdego odczynnika , preparatu odrębnie. 3. Katalogi (materiały informacyjne) w języku polskim, opisujące szczegółowo właściwości oferowanych zestawów odczynnikowych jak i alizatorów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1 - Cena - 60

·                  2 - cena dzierżawy aparatury miesięcznie - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publiczncyh Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (I ptr).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (II ptr).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - Asortyment dla Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A/ 1/ Dostawa odczynników 2/ Dostawa kalibratorów i materiałów kontrolnych 3/ Dostawa materiałów eksploatacyjnych B/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizator do badań koagulologicznych.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 60

o                          2. cena dzierzawy aparatury miesiecznie - 40

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Asosrtyment dla Szpitala przy ul.Szwajcarskiej 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A/ 1/ Dostawa odczynników 2/ Dostawa kalibratorów i materiałów kontrolnych 3/ Dostawa materiałów eksploatacyjnych B/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora do badań koagulologicznych.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 60

o                          2. cena dzierzawy aparatury miesięcznie - 40

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-03-18 13:49)
  • FORMULARZ OFERTOWY SZKOLNA PAKIET 1 (2010-03-18 13:50)
  • FORMULARZ OFERTOWY SZWAJCARSKA PAKIET 2 (2010-03-18 13:50)
  • WZÓR UMOWY (2010-03-18 13:50)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-03-18 13:51)
  • WYJAŚNIENIA DO Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2010-03-23 11:23)
  • Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2010-04-08 09:38)
  • Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postepowaniu ZP_12 (2010-04-08 09:38)
  • Streszczenie oceny i porównania ofert złozonych w postepowaniu ZP_21 (2010-04-08 09:39)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-04-16 13:40)