Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników mikrobiologicznych wraz z dzierzawą analizatora mikrobiologicznego

Poznań: Dostawa odczynników mikrobiologicznych wraz z dzierzawą analizatora mikrobiologicznego
Numer ogłoszenia: 74468 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników mikrobiologicznych wraz z dzierzawą analizatora mikrobiologicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych. Asortyment oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę odczynników do Zamawiającego oraz dostawę i montaż analizatora a także szkolenie personelu. Transport winien być zorganizowany przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Miejsce dostawy odczynników określone zostanie każdorazowo w zamówieniu. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniających wszystkie funkcje, zgodnie z jego przeznaczeniem, mimo iż jedynym kryterium wyboru jest cena Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części): PAKIET I ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI PAKIET II KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE PAKIET III ODCZYNNIKI CHEMICZNE PAKIET IV TESTY PAKIET V PODŁOŻA PAKIET VI POJEMNIKI DO ŚLUZU PAKIET VII SZCZEPY WAORCOWE - CZWARTY PASAŻ PAKIET VIII PODŁOŻA NA PŁYYKACH PETRIEGO (płytka 90 mm) I PODŁOŻA PÓŁPŁYNNE (bulion mózgowo-sercowy) PAKIET IX KRAŻKI I ANTYBIOTYKI DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOSCI METODĄ DYFUZYJNO-KRĄŻKOWĄ I KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE PAKIET X TESTY PASKOWE DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI AB BIODISK - E TESTY I SZCZEPY WZORCOWE Z KOLEKCJI ATCC PAKIET XI ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE DO HODOWLI BAKTERII - DEHYDRATY PAKIET XII TESTY LATEKSOWE DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW PAKIET XIII ZESTAWY DO HODOWLI, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII BEZTLENOWYCH, DO WYKONYWANIA ANTYMYKOGRAMÓW PAKIET XIV ZESTAWY DO WYKONYWANIA ANTYMYKOGRAMÓW PAKIET XV KREW BARANIA PAKIET XVI OSOCZE KRÓLICZE PAKIET XVII SUPLEMENTY DO PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH PAKIET XVIII PODŁOŻA PŁYNNE DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz ofertowy, 2/ Wykaz wykonawców składajacych ofertę wspólnie, 3/ Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składajacych ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy, 4/ karty charakterystyki substancji szkodliwych (16-sto punktowe) dla każdego preparatu (odczynnika) 5/ materiały informacyjne

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okolicznosci Zmiany, o których mowa wymagają zgody wykonawcy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Dział Zamówien Publicznych pok. 134 ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Kancelaria pok. 239 ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET XI.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET XIII.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET XV.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET XVI.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET XVII.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET XVIII.ZAŁĄCZNIKI

  • 1.Specyfikacja - odczynniki mikrobiologiczne wraz z dzierżawa analizatora (2010-03-17 09:42)
  • 2.FORMULARZ OFERTOWY (2010-03-17 09:42)
  • 3. WZÓR UMOWY (2010-03-17 09:43)
  • 6._zał druki zastrzeżone (2010-03-17 09:43)
  • wyjaśnienia nr 1 mikrobiologia (2010-03-25 13:04)
  • sprostowanie i przedłuzenie terminu (2010-03-26 14:40)
  • OGŁOSZENIE WYBORU OFERT (2010-04-22 12:54)
  • ZP-12 zbiorcze zestawieniez otwarcia ofert na odczynniki mikrobiologiczne (2010-04-22 12:55)
  • ZP-21 streszczenie wyboru ofert - punktacja -odczynniki mikrobiologiczne (2010-04-22 12:55)
  • Ogłszenie o udzieleniu zamówienia (2010-06-23 10:38)