Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na dostawę leków z lekospisu szpitalnego (produktów leczniczych)dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ

Poznań: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego (produktów leczniczych) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ
Numer ogłoszenia: 71492 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                      Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                      Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego (produktów leczniczych) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków z lekospisu szpitalnego (produktów leczniczych) , dla potrzeb Aptek; szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 35 pakietów (części)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 35.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·                      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                  Posiadanie koncesji,zezwolenia lub innego dokumentu potweirdzajacego uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami.

·                      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                  należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

·                      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                  jak w pkt. III 3.2.

·                      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                  jak w pkt. III 3.2.

·                      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                  jak w pkt. III 3.2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                      koncesję, zezwolenie lub licencję

·                      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

1. Oświadczenie , że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego . 2. W przypadku złożenia oferty na lek równoważny należy złożyć świadectwa rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1. zmiany asortymentu objętego umową, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. w przypadku zmiany cen leków o cenach urzędowych - zmiana może nastąpić po każdorazowej zmianie cen tych leków przez Ministra Zdrowia, 3. w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu leków objętych zamówieniem po cenach odpowiednio obniżonych, 4. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, 5. przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 6. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności,których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Vesanoid 10 mg kaps. x 100 szt 10 op.

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Accupro 10 mg x 30 tabl. 20 op 2. Amlozek 5 mg x 30 tabl. 50 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Summamed 500 mg tabl. X 3 szt. 5 op. 2. Rovamycine 3 mln.j.m. tabl.powl. x 10 5 op. 3. Ventolin aeroz. 100 mcg/dawka 5 op. 4. Vratizolin krem 3% 10 op. 5. Pudroderm - puder płynny 140 g 5 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Antytoksyna botulinowa Typ A 10 000 j.m. x 5 fiol. 4 op. 2. Typ B 5000 j.m. x 5 fiol. 4 op 3. Typ E 10 000 j.m. x 5 fiol. 4 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Colistin 1 mln j.m fiol. 500 szt..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Aranesp 500 ug amp-stryk. 10 szt. 2. Neulasta 6 mg amp. 10 szt..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Diaprel MR 30 mg x 90 tabl. 90 op. 2. Preductal MR 35 mg x 90 tabl. 60 op. 3. Prestarium 5 mg x 90 tabl. 120 op. 4. Prestarium 10 mg x 90 tabl. 60 op. 5. Tertensif SR 1,5 mg x 90 tabl. 15 op. 6. Detralex 500 mg x 60 tabl. 50 op. 7. Coaxil 12,5 x 90 tabl. 12 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Bedicort G maść 15g 100 op. 2 Dalacin C 300 mg kaps. x 16 15 op. 3 Ketrel 25mg x 30 tabl. 80 op. 4 Lacium kaps. x 300 3 op. 5 Lorinden C maść 15 g 100 op. 6 Tramal krople 1,0/1ml. , 10 ml 20 op. 7 Ulgastran 1,0 x 50 tabl. 15 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Calcium 300 mg x 20 tabl.musuj. 50 op. 2 Hydrochlorothiazid 0,025g x 30 tabl. 50 op. 3 Molsidomina 0,004g x 30 tabl. 20 op. 4 Sadamin 0,15 x 30 tabl. 15 op. 5 Alantan maść 30 g 60 op. 6 Bellapan 0,25 mg x 20 tabl. 10 op. 7 Atrium chloratum 10% 10ml x 100 amp. 30 op. 8 Oxycort A maść do oczu 3,0g 20 op. 9 Phenazolin 0,1/2ml x 10 amp. 20 op. 10 Rectanal 150 ml 200 op. 11 Vicalvit D saszetki 5 g x 20 szt 80 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Aerosonit 1,25 mg/daw. 200 dawek 10 op. 2 Flixotide aer.inh. 250mcg/d x 60 dawek 1 op. 3 Lanvis 40 mg x 25 tabl 25 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Afobam 0,5 mg x 30 tabl. 20 op. 2 Atrovent N 20 mg aer 10 op. 3 Gensulin R 100j.m/1ml fiol. 10 ml. 50 op. 4 Isoptin 5 mg/2 ml x 5 amp. 30 op. 5 Naloxon 0,4mg/1ml x 10 amp. 30 op. 6 Perlinganit 1 mg/ml 10 ml x 10 amp. 150 op. 7 Theospirex 20 mg/ml 10 ml x 5 amp. 150 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.11-0.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Morphinum sulfas 20 mg x 10 amp. 100 op. 2 Transtec 52,5 mg/h x 5 szt system transdermalny 5 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Endoxan 50 mg x 50 tabl. 5 op. 2 Vfend 200 mg tabl. x 20 20 op. 3 Vfend 200 mg inj. 50 fiol..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Gąbka Equispon 50 szt..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Addiphos 20 ml x 10 amp. 30 op. 2 Addamel Novum 10 ml x 20 amp. 20 op. 3 Soluvit N x 10 fiol. 40 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet 16.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Cipronex 0,5 x 10 tabl. 200 op. 2 Netromycyna 0,2/2ml x 1 fiol. 300 fiol. 3 Midanium 5 mg x 10 amp. 50 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet 17.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Omeprazol 40 mg x 1 fiol. 1500 szt.

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-0.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet 18.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Amantix 200 mg/500 ml x 10 but. 20 op. 2 Aglan 15 mg tabl. X 20 15 op. 3 Betaserc 8 mg x 30 tabl 10 op. 4 Cavinton 5 mg x 50 tabl. 20 op. 5 Diuver 10 mg x 30 tabl. 10 op. 6 Donepex 5 mg x 28 tabl. 10 op. 7 Doxar 4 mg x 30 tabl. 10 op. 8 Glibetic 2 mg x 30 tabl. 5 op. 9 Glibetic 3 mg x 30 tabl. 5 op. 10 Haloperidol 5 mg/1 ml x 10 amp. 40 op. 11 Madopar HBS 125 mg x 100 tabl. 1 op. 12 Polfilin 0,3/15 ml x 10 amp. 30 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Actilise 20 mg fiol. 20 op. 2 Leucovorin Ca 0,025 x 10 amp. 10 op. 3 Methotrexat 10 mg/1 ml x 10 amp. 50 op. 4 Methotrexat 2,5 x 50 tabl. 20 op. 5 Neotigason 25 mg x 100 tabl. 3 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet 20.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Fortrans 74g x 50 szasz. 10 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet 21.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Dacabrazin inj. 200 mg x 10 amp. 15 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet 22.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Simvasterol 20 mg x 28 tabl. 200 op. 2 Simvasterol 40 mg x 28 tabl. 100 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet 23.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Tulip 20 mg x 60 tabl. 50 op. 2. Venofer i.v. 100 mg/5 ml x 5 amp. 40 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet 24.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Cordarone 0,15/3 ml x 6 amp. 800 op. 2 Depakine Chrono 300 x 30 tabl. 15 op. 3 Depakine Chrono 500 x 30 tabl. 15 op. 4 Mononit 20 mg x 60 tabl. 10 op. 5. Mononit 100 mg retard x 30 tabl. 10 op. 6 No-spa 40 mg x 20 tabl. 40 op. 7 Plavix 75 mg x 28 tabl. 90 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet 25.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Farmorubicin 10 mg/5 ml inj. 40 op. 2 Farmorubicin 50 mg/25 ml inj. 20 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Klimicin 600 mg/4 ml x 5 amp. 100 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet 27.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Ostenil 70 mg x 4 tabl. 16 op. 2 Bonviva 3 mg/3ml x 1 amp.-strzyk. 60 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet 28.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Sevorane płyn 250 ml (Sevofluran-z domieszka wody od 0,03% do 0,1%, 250 ml, w butelce PEN , do parowników bedących na wyposażeniu szpitala) - 30 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet 29.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Amphocil 50 mg - proszek do sporządzenia infuzji 60 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet 30.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Depakine 400mg/4 ml x 4 fiol 50 op 2 Depakine Chrono 500 mg x 30 50 op. 3 Depakine Chrono 300 mg x 30 50 op. 4 Plavix 75mg x 84 20 op. 5 Plavix 300mg x 30 tabl. 20 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet 31.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Ciprfloxacin inj 2 mg/ml 100ml x 1 szt 1.000 op. 2 Ciprfloxacin 2 mg/ml 200ml x 1 szt 1.000 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pakiet 32.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Aciclovir 250mg inj. X 5 fiol. 100 op. 2 Acidum ursodeoxycyclinum 250mg x 50 szt 50 op. 3 Gutron 2,5mg tabl. X 20 szt 10 op. 4 Hepatil 150 mg tabl. X 40 szt. 100 op. 5 Taninal 500mg x 20 szt 100 op. 6 Alphagan 0,2/5ml krople do oczu 10 op. 7 Vessel Due F 250 LSU x 50szt 10 op. 8 Mianserin 10 mg x 30 szt 10 op. 9 Kwetiapina 25mg x 30 szt 20 op. 10 Velafaksyna 75mg x 28 szt 10 op. 11 Doxepin 10 mg x 30 szt 10 op. 12 Doxepin 25mg x 30 szt 10 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Pakiet 33.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Tienam 0,5g inj. doż. z 10 szt. 100 op. 2 Meronem 1 g inj. doż. z 10 szt. 50 op. 3 Tazocin 4,5g inj. doż. z 12 szt. 90 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Pakiet 34.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Tkankowy aktywator plazminogenny 20 mg x 1 szt 50 op. 2 Tkankowy aktywator plazminogenny 10 mg x 1 szt 10 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Pakiet 35.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Ketonal 50 mg tabl. x 24 szt 250 op 2 Edicin 1 g inj.fiol. 600 op..

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

·                      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniua (2010-03-15 12:14)
  • FORMULARZ OFERTOWY 1 LEKI SZKOLNA (2010-03-15 12:14)
  • FORMULARZ OFERTOWY 2 LEKI SZWAJCARSKA (2010-03-15 12:14)
  • WZÓR UMOWY (2010-03-15 12:14)
  • Druk zastzreżenia informacji zawartych w ofercie (2010-03-15 12:15)
  • WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2010-03-22 13:36)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2010-04-15 13:16)
  • ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-04-15 13:17)
  • ZP-21 streszczenie oceny ofert (2010-04-15 13:17)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-06-11 13:29)