Postępowanie w trybie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.7 na dostawe odzczynników oraz materiałów zuzywalnych wraz z dzierzawą alanizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul.szkolnej 8/12 w Poznaniu - (zamówienie uzupełniające 205 do umowy nr 42/2009)

Poznań: Dostawa odzczynników oraz materiałów zuzywalnych wraz z dzierzawą alanizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul.szkolnej 8/12 w Poznaniu - zamówienie uzupełniajace do 20%
Numer ogłoszenia: 38103 - 2010; data zamieszczenia: 24.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzczynników oraz materiałów zuzywalnych wraz z dzierzawą alanizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul.szkolnej 8/12 w Poznaniu - zamówienie uzupełniajace do 20%.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W związku z wykorzystaniem asortymentu z umowy nr 42/09, zawartej w dniu 23.02.2009r. z niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości (kontynuacji) udzielanych swiadczeń zdrowotnych poprzez kontynuację dostaw w zakresie odczynników i dzierzawy analizatora parametrów krytycznych na Oddz.Kardiochirurgii. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20%,zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia, co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp w celu zastosowania trybu z wolnej ręki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1375332 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę